Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Landscape and Resource Management in interior Arctic Norway 2500 BC - AD 1000

Awarded: NOK 37,000

LARM-prosjektet har som mål å frambringe ny kunnskap om dynamikk, variasjon, kontinuitet og endring i landskapsbruk og ressursforvaltning i det indre, nordlige Sápmi 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. De indre delene av Nord-Norge er et av de sentrale områdene for s amisk kulturutøvelse. Til tross for dette har området i svært liten grad vært gjenstand for arkeologisk forskning, herunder samisk arkeologi. Den kronologiske rammen omfatter to endringer i den regionale kulturhistorien som antas å ha vidtrekkende implik asjoner for kulturhistorien i Fennoskandia: 1) etableringen av store fangstanlegg for villreinfangst fra omkring 2500 f.Kr., 2) overgangen til fangstbasert reindrift, muligens alt fra 800/1000 e.Kr. I løpet av tidsrommet etableres en felles samisk identit et i det nordlige Fennoskandia. LARM springer ut av den økende bevisstheten om hvordan de nordlige innlandsområdenes empiri utfordrer eksisterende forståelser av den eldre historien i nordre Fennoskandia. Det blir stadig tydeligere at det empiriske grunnl aget for tolkninger av kulturhistorien har vært svakt, og det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er representativt. Vi vet svært lite om hvilke kulturminner og kulturmiljø som finnes, hvordan de er lokalisert i landskapet og hvordan de er kronologisk relatert til hverandre. Ny empiri utfordrer de rådende forestillingene. Den overordnete problemstillingen for prosjektet er: Hva kan nordlige innlandslandskap fortelle om geografisk og kronologisk variasjon og om s osio-kulturell dynamikk i eldre samisk historie? Problemstillingen reiser både metodiske og teoretiske utfordringer knyttet til premissene for og den praktiske gjennomføringen av innsamling og tolkning av data.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning