Back to search

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

HMS- og driftserfaringer med konsortieorganisering. Om små operatørselskaps samarbeid rundt innleie av borerigger

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Number:

203393

Project Period:

2010 - 2011

Organisation:

Location:

Partner countries:

Aktørbildet i den norske petroleumsvirksomheten i kontinuerlig endring. Flere små aktører, fusjoner og oppkjøp, og nye samarbeidskonstellasjoner mellom aktørene skaper nye utfordringer for såvel aktørene i bransjen, som tilsyn og lovgivere. På grunn av e n norsk og internasjonal mangel på leterigger, har kostnader knyttet til rigginnleie de siste årene vært svært høye. Denne situasjonen har gjort riggselskapene i stand til å forlange høye dagrater og lange kontrakter overfor operatørselskaper, som igjen h ar premiert de store internasjonale oljeselskapene. Konsortie-modellen er en måte for de små selskapene å møte denne markedssituasjonen på. Ved å gå sammen om å leie inn leterigger på lange kontrakter, kan små aktører håndtere kostnadene knyttet til egen leteboring, oppnå relativt høy grad av innflytelse overfor riggeier med tanke på for eksempel HMS-praksis og samtidig oppfylle kravet fra boreentreprenørene om lange kontrakter. Sentrale spørsmål i dette prosjektet vil være: Hvilke HMS- og driftsutfordr inger ligger innbakt i konsortieorganiseringsmodellen? Hvilke mulige positive HMS-konsekvenser er det grunn til å anta ligger i kjølvannet av denne driftsformen? Og motsatt, hva går denne organisasjonsformen på bekostning av innenfor HMS-området? Sett i f orhold til en mer tradisjonell praksis, som involverer store oljeselskap som på egenhånd leier inn leterigger på lange kontrakter, hva består de viktigste HMS- og driftserfaringene i konsortieorganisering i? Konsortieorganisering av leteboring kan introd usere såvel muligheter som utfordringer. På den positive siden kan en tenke seg at konsortiemodellen kan gi økt kontinuitet for rigg og boreentreprenør. På den negative siden kan en se for seg at de mange grensesnittene mellom deltakerne i konsortiet inne bærer en høy grad av organisatorisk kompleksitet. Petroleumsvirksomheten er også en utpreget internasjonal virksomhet, noe som kan gjøre konsortiemodellen særlig utsatt for kulturelle og nasjonale forskjeller.

Funding scheme:

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver