Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Eighth International Symposium on Bilingualism (ISB8)

Awarded: NOK 0.25 mill.

"International Symposium on Bilingualism" (ISB) regnes av mange som det ledende internasjonale forumet for diskusjon og spredning av forskningsresultater om to- og flerspråklighet. Vertskap for den åttende ISB-konferansen i 2011 er Institutt for lingvisti ske og nordiske studier (ILN) ved UiO, og den vil være en del av universitetets 200-årsjubileumsfeiring. Konferansen har fått nettstedet www.hf.uio.no/isb8. Det humanistiske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fak ultet er alle representert i Local Organizing Committee. ISB8 vil både være en viktig begivenhet for internasjonal to- og flerspråklighetsforskning og den vil styrke den internasjonale dimensjonen i norsk forskning på feltet. Konferansen vil gå over fire dager i juni 2011, og det forventes et deltakerantall på ca. 600. Konferanseprogrammet omfatter plenumsforelesninger, åpne seksjonsforedrag, tematiske sesjoner og postersesjoner. Det er fem plenumsforelesere som dekker sentrale temaer i to-/flerspråklig hetsforskning. For første gang i ISBs historie vil konferansen ha en plenumsforelesning om tegnspråkforskning. Videre vil det bli et invitert panel om flerspråklighet i Afrika, for å oppmuntre afrikansk deltakelse.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora