Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MAKS: maritimt kontrollsystem for framtiden

Awarded: NOK 0.15 mill.

Skipstekniske systemer blir mer og mer komplekse. Og kontroll og styring av maskiner og teknisk utrustning blir mer og mer problematisk for operatørene etter som systemer med ulike brukergrensesnitt adderes - også innen Green shipping utvikling. Utvikling en på området har vært teknologisk og har i liten grad tatt hensyn til forskning innen human factors. Nye erkjennelser er under utvikling innen forskning på menneskelig sanse- og psyko-motorikk, der bl.a. motoriske predisposisjoner ses som bestemmende fo r bevegelsesatferd. Dette kan ha stor betydning for kontroll av komplekse teknologisystemer, hvor dysfunksjonalitet og perseptuell fremmedgjøring ofte inntrer i teknologistyring med differensierte digitale brukergrensesnitt. I motsetning kan 'tradisjonell e' kontrollorganer, som analoge spaker, hendler og ratt ha gode sansemotoriske reflekser som 'sitter i kroppen' (embodyment). Ny teknologi i sterk utvikling kan vidreutvikles til å integrere digitale brukergrensesnitt med kontrollsystemer som bygger på informasjonsergonomisk interaksjon. Skjermbasert 'Touch- eller Multitiouch-' teknologi, med effektive visuelle designmuligheter, kan direkte påføres kontrollorganer med optisk-mekanisk signaloverføring. Resulterende integrerte kontrollsystemer kan bygges svært enkle, rimelige og fleksible. Og de kan utvikles til å styre hele skip og ulike former for land/skip kontroll og kommunikasjon. Fremtidige bro/maskin- løsninger kan følge av innovasjonene. NB: konseptet er konfidensielt. Forprosjektet har som mål å utvikle en FoI-søknad til MAROFF basert på ovennevnte hypoteser. Et konsortium søkes med utgangspunkt i etablert forskningskompetanse ved Høgskolen i Vestfold og eksiterende nettverk: Kongsberg Maritime AS, Kongsberg Norcontrol IT, Chalmers University o g Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo skal innbys som deltakere.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2