Back to search

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Samhandlingsprosjekt VRI-Finnmark

Awarded: NOK 6.0 mill.

VRI Finnmark skal bidra til FoU basert innovasjon i bedriftene med basis i regionale fortrinn. Det innebærer bruk av virkemidler innen satsingsområdene mat, energi, opplevelser og mineralutnyttelse. Forprosjektmidler vil anvendes på bedriftsprosjekter so m tar sikte på å løse utfordringer for å øke lønnsomheten ved hjelp av FoU tjenester. Videre prioriteres forprosjekter med mål om å komme i posisjon til større programmer og nasjonale satsinger. Det planlegges å styrke bruken av virkemidlet personmobilit et gjennom støtte til; utveksling av personell mellom bedrifter og FoU institusjoner, gjesteforelesninger av næringsaktører ved utdanningsinstitusjoner, opplæringstiltak utført av forskere i bedrifter og bedrifter som setter i gang prosesser for å få næri ngs-PhD. Dialog og medvirkning vil være et viktig virkemiddel i VRI Finnmark. Aktiviteten vil være størst innenfor energi, mineraler og mat pga. mange aktører, uavklarte roller og potensielle konfliktpunkter. VRI Finnmark vektlegger at VRI er et eksperi mentelt prosjekt, derfor avsettes midler til utprøving av nye metoder for å skape innovasjon gjennom samhandling. Finnmark har få FoU-institusjoner og liten tradisjon for samarbeid mellom FoU og næring, og dette er viktige utfordringer i forhold til in novasjon. VRI Finnmark vil være det viktige bindeleddet mellom regionens bedrifter og eksternt lokalisert FOU kompetanse. Samtidig vil vi bidra til samhandling med og styrking av regionale FoU-miljøerfor å dempe bedriftenes avhengighet av ekstern kompetan se. Prosjektet er godt fundamentert blant relevante aktører gjennom styringsgruppen, et forskernettverk og konkrete planer for samarbeid med Fondsregion Nord-Norge. Samhandlingsprosjektet og forskerprosjektet er samkjørt bl.a. gjennom følgeforskning og sa mkjørte dialogkonferanser. Det er felles styringsgruppe hvor det rutinemessig utveksles informasjon. Kostnadene i prosjektet er beregnet til 8,4 millioner kroner inklusive egenandeler.

Funding scheme:

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Thematic Areas and Topics

Bransjer og næringerLandbrukBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeEnergiFornybar energi, vind og havBransjer og næringerFiskeri og havbrukEnergiFornybar energi, vannNordområdeneGeopolitikk, internasjonal sikkerhet og folkerettEnergiEnergibruk i industriBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriEnergiFornybar kraft, havTjenesterettet FoUMatMat - Grønn sektorInternasjonaliseringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidKjønnsperspektiver i forskningLTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserReiselivReiselivsnæringenPortefølje Mat og bioressurserBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystAnvendt forskningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBransjer og næringerReiselivBransjer og næringerOlje, gassNordområdeneKunnskapsbasert næringsutviklingBransjer og næringerNordområdeneEnergi, petroleum og mineralressurserNordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdeneLTP3 Petroleum og mineralerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetEnergiPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningLTP3 Klima, miljø og energiNaturmangfold og miljøMatMat - Blå sektorEnergiProduksjon, prosessering og transportPortefølje ForskningssystemetReiselivOpplevelser og tjenesterEnergiReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningKutt i utslipp av klimagasserNaturmangfold og miljøØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)MatLTP3 Hav og kystReiselivMiljøteknologiPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMiljøteknologiAnnen miljøteknologiNaturmangfold og miljøBærekraftig energiUtviklingsarbeidNaturmangfold og miljøMiljøteknologiKlimarelevant forskningPortefølje InnovasjonLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneNordområdenePolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPortefølje Energi og transport