Back to search

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI Nordland 2011-2013 - Samhandlingsprosjekt

Awarded: NOK 9.6 mill.

VRI Nordland er et konsortiesamarbeid mellom Nordland fk (prosjekteier), høgskolene i Narvik, Bodø og Nesna, Nordlandsforskning, Norut Narvik, Bioforsk Tjøtta, Fylkesmannen og Innovasjon Norge. Innsatsområdene er ny fornybar energi, leverandørindustri olj e/gass og opplevelsesbasert reiseliv. Valget er begrunnet i at disse næringsområdene er sentrale ift Nordlands: behov (utvikle langsiktig konkurransekraft og kompetansearbeidsplasser), utfordringer (lavt utd.nivå, lav FoU-innsats, råvarebaserte næringer), næringsmessige fortrinn ift andre regioner, og potensial for verdiskaping. VRI inngår som en vesentlig del av fylkets målrettede satsing på FoU aktivitet. I første prosjektperiode har VRI funnet sin plass som sentral arena for systematisk og strategisk jobbing med FoU og som en møteplass for bedrifter, virkemiddelapparat og FoU-institusjoner. Gjennom VRI 2011/13 ønsker fylket å videreføre satsingen med samme økonomiske tyngde. Innsatsområdene er valgt ut fra potensial for innovasjon, vekst og utvikling ved målrettet FoU-arbeid. VRI satsingen kompletterer fylkets øvrige satsing på FoU, innovasjon og entreprenørskap slik det er beskrevet i FoU-strategien, fylkesplanen og fylkets nordområdestrategi. Virkemidlene skal understøtte gode tiltak for å svare på utfordringene de ulike næringene står overfor, og skal bidra til koordinering av den regionale innsatsen. Gjensidig læring og utnyttelse av mangfoldet av kunnskap, kompetanse og personer er sentralt. Gjennomgående satsinger på læring og formidling, tve rrfaglig FoU-samarbeid, kjønn og innovasjon skal bidra til dette. Nordområderelevansen ligger sentralt i alle innsatsområdene. Prosjektet vil være organisert i tre delprosjekter, samt en felles del for regional samhandling. Hovedvekten legges på dialogvi rkemidler kompetansemegling/forprosjekter, og mobilitet. Nye eksperimentelle virkemidler innføres for å styrke mangfold og samarbeid på tvers; kompetansemix, fokusprosjekt kjønn og tverrfaglige prosjekter

Funding scheme:

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Thematic Areas and Topics