Back to search

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

SPOR ETTER INNOVASJONER: ENERGI, KJØNN OG OPPLEVELSER

Awarded: NOK 2.2 mill.

Kan VRI virkemidlene bidra til å etablere nye eller styrke eksisterende kunnskapsstrømmer mellom bedrifter og høyskoler/ universitet, institutt innenfor energi og opplevelse? Hvordan blir disse prosessene kjønnet og hvilken betydning har kjønn for innovas jon? SEIKO vil utvikle en dynamisk forståelse av markedene og de relaterte kunnskapsregimene VRI inngår i. Utgangspunktet er Nonakas teori om betingelser for transformasjon av kodifisert kunnskap til industriell praksis (innovasjon) kombinert med Gidden s anvendse av struktureringsteori på Hägerstrands tid-rom modell. Strukturene i strømmene av kunnskap gjennom tid og rom blir formet av eksisterende teknologiske paradigmer og deres regimer for læring. VRI forsøker å påvirke disse institusjonene med prosj ektbaserte virkemiddel. Institusjonelle betingelser for at slike forsøk skal lykkes, er belyst av nyere geografisk teroi om prosjekter, prosjekt økologier og bedrifters kunnskapsbaser på en måte som er relevant og konsistent i forhold til Nonakas diskusjo n av Ba. På sikt forventer vi at virkemidlene vil føre til at mønstrene i samhandling mellom bedrifter og forskningsmiljø endres, på en måte som åpner for en bredere kontaktflate og strøm av kunnskap. Innenfor struktureringsteori er dette et uttrykk for institusjonell dynamikk. Denne hovedhypotesen konkretiseres på ulik måte for opplevelser som har en symbolsk kunnskapsbase og energi med en syntetisk kunnskapsbase (ingeniørkunnskap). Kjønn har betydning for hvilke posisjoner og oppgaver menn og kvinner har i organissjoner. SEIKO vil studere hvordan kjønn påvirker innovasjonssystemer og -prosesser, noe det er lite kunnskap om internasjonalt. SEIKO vil samle inn kvantitative (delprosjekt database) og kvalitative (delprosjekt casestudier) data som belys er prosesser over tid. Prosessdataene vil bli brukt til å analysere endringer i institusjoner og samhandlingsmønstre. SEIKO er viktig arena for læring i og på tvers av innsatsområder i VRI Nordland.

Funding scheme:

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningEnergiProduksjon, prosessering og transportLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiEnergiFornybar energi, vannPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerOlje, gassBransjer og næringerReiselivLTP2 HavKjønnsperspektiver i forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPortefølje Industri og tjenestenæringerMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiNordområdenePortefølje PetroleumMiljøteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeInternasjonaliseringReiselivLTP2 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNordområdeneGeopolitikk, internasjonal sikkerhet og folkerettPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorReiselivReiselivsnæringenMiljø og naturmangfoldReiselivOpplevelser og tjenesterUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneEnergiFornybar energi, vind og havLTP2 Petroleum og mineralerEnergiMiljøteknologiAnnen miljøteknologiNordområdeneEnergi, petroleum og mineralressurserLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerNordområdeneKunnskapsbasert næringsutviklingLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerNordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdeneVelferd, arbeidsliv og utdanningMiljø og naturmangfoldBærekraftig energiAnvendt forskning