Back to search

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

SPOR ETTER INNOVASJONER: ENERGI, KJØNN OG OPPLEVELSER

Awarded: NOK 2.2 mill.

Kan VRI virkemidlene bidra til å etablere nye eller styrke eksisterende kunnskapsstrømmer mellom bedrifter og høyskoler/ universitet, institutt innenfor energi og opplevelse? Hvordan blir disse prosessene kjønnet og hvilken betydning har kjønn for innovas jon? SEIKO vil utvikle en dynamisk forståelse av markedene og de relaterte kunnskapsregimene VRI inngår i. Utgangspunktet er Nonakas teori om betingelser for transformasjon av kodifisert kunnskap til industriell praksis (innovasjon) kombinert med Gidden s anvendse av struktureringsteori på Hägerstrands tid-rom modell. Strukturene i strømmene av kunnskap gjennom tid og rom blir formet av eksisterende teknologiske paradigmer og deres regimer for læring. VRI forsøker å påvirke disse institusjonene med prosj ektbaserte virkemiddel. Institusjonelle betingelser for at slike forsøk skal lykkes, er belyst av nyere geografisk teroi om prosjekter, prosjekt økologier og bedrifters kunnskapsbaser på en måte som er relevant og konsistent i forhold til Nonakas diskusjo n av Ba. På sikt forventer vi at virkemidlene vil føre til at mønstrene i samhandling mellom bedrifter og forskningsmiljø endres, på en måte som åpner for en bredere kontaktflate og strøm av kunnskap. Innenfor struktureringsteori er dette et uttrykk for institusjonell dynamikk. Denne hovedhypotesen konkretiseres på ulik måte for opplevelser som har en symbolsk kunnskapsbase og energi med en syntetisk kunnskapsbase (ingeniørkunnskap). Kjønn har betydning for hvilke posisjoner og oppgaver menn og kvinner har i organissjoner. SEIKO vil studere hvordan kjønn påvirker innovasjonssystemer og -prosesser, noe det er lite kunnskap om internasjonalt. SEIKO vil samle inn kvantitative (delprosjekt database) og kvalitative (delprosjekt casestudier) data som belys er prosesser over tid. Prosessdataene vil bli brukt til å analysere endringer i institusjoner og samhandlingsmønstre. SEIKO er viktig arena for læring i og på tvers av innsatsområder i VRI Nordland.

Funding scheme:

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Thematic Areas and Topics

EnergiFornybar energi, vannEnergiFornybar energi, vind og havPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningNordområdeneGeopolitikk, internasjonal sikkerhet og folkerettNordområdeneEnergi, petroleum og mineralressurserBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeNaturmangfold og miljøBærekraftig energiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningInternasjonaliseringLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMiljøteknologiAnnen miljøteknologiBransjer og næringerOlje, gassReiselivAnvendt forskningNaturmangfold og miljøMiljøteknologiEnergiProduksjon, prosessering og transportNordområdeneBransjer og næringerReiselivNaturmangfold og miljøMiljøteknologiLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderUtviklingsarbeidNordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdeneLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje Energi og transportEnergiKlimarelevant forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningLTP3 Hav og kystLTP3 Klima, miljø og energiVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP3 Petroleum og mineralerNordområdeneKunnskapsbasert næringsutviklingPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningReiselivOpplevelser og tjenesterBransjer og næringerReiselivReiselivsnæringenKjønnsperspektiver i forskningPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje InnovasjonLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Forskningssystemet