Back to search

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Nye veger i fremmedspråksopplæringen

Awarded: NOK 45,238

Prosjekt "Nye veger i fremmedspråksopplæringen" Offentlige evalueringer og tilbakemeldinger fra tidligere elever har vist at elever i både Tyskland og Norge ikke oppnår de fremmedspråkskunnskapene etter endt skolegang som elevene selv og deres fremtidige utdannere / arbeidsgivere kunne ha ønsket. I begge land (og andre europeiske land) prøver man derfor ut nye veger i fremmedspråksopplæringen for å kunne styrke elevenes språk- og kulturkompetanse. Man har bl.a. startet med 1.fremmedspråk allerede i 1.kla sse, framskyndet starten av 2. fremmedspråk og prøvd ut bilingval undervisning i ulike former. Samarbeidsprosjektet mellom Universitetet i Tromsø og TU Darmstadt går bl.a. ut på å samarbeide over landegrensene om igangsettingen, oppfølgingen og evaluerin gen av ulike fremmedspråksprosjekt. På denne måten vil den mangfoldige fagekspertisen kunne stå til rådighet i begge land og bidra til forskningsbasert utprøvning av nye undervisningsmodeller innenfor fremmedspråk. Samtidig vil denne samarbeidende forske rgruppen kunne bistå hverandre i forhold til veiledning av master- og phd-studenter og utvikling av adekvate etter- og videreutdanningstiltak for fremmedspråkslærere. Samarbeidet vil i startfasen bestå av gjensidige besøk som danner basis for skolebesøk med hospiteringer og annen type oppfølging, videoopptak av undervisning, spørreundersøkelser og kompetansetesting. Deretter vil besøkene inneholde tid til felles forskningsseminarer, veiledning av studenter og personalet ved forsøkskolene. Dessuten skal d et produseres felles publikasjoner av både vitenskapelig og populærvitenskapelig art og materiell til etter- og videreutdanningstiltak for fremmedspråkslærere. Et slikt samarbeid vil kunne styrke begge forskningsmiljøene og bidra til gjennomføring av fel les strategier og tiltak som skal bidra til en styrking av fremmedspråksundervisningen og i siste instans elevenes kunnskaper og ferdigheter etter endt grunnutdanning på skolene.

Funding scheme:

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland