Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forskningsformidling og arrangementer i regi av forskernettverket Nordic Migration Research

Awarded: NOK 99,999

Nordic Migration Research er en organisasjon og et nordisk nettverk av forskere som arbeider innen forskningsfeltet internasjonal migrasjon, kontrollpolitikk og integrasjon. Hensikten med forskernettverket er å ivareta og utvikle den spesifikke fagkompeta nsen som allerede finnes på området, styrke den tverrfaglige forskningen i Norden innen dette fagfeltet og tilrettelegge arenaer for forskningsformidling. Vi vil initiere faglig samarbeid, komparative forskningsprosjekter og bidra til å styrke rekrutterin g. Vi søker NFR om midler til et formidlingsprosjekt for de to første årene av fireårsperioden som Norge har lederansvaret for NMR, altså for tidsrommet 2011 og 2012. Finansiering av en koordinatorstilling er helt nødvendig for å sikre en videreføring a v formidlingsaktiviteter på det nivået som NMR hittil kan vise til. Følgende nettverks- og formidlingsaktiviteter inngår: - Videreutvikle NMRs nettside med informasjon om forskning, forskningsmiljøer, arrangementer mm til nordiske og internasjonale forske re, studenter, media, forvaltning og allmennhet - Opprette og utvikle tidsskriftet Nordic Journal for Migration Studies - Planlegge og avholde temaseminarer i tilknytning til styremøter - Planlegge og støtte organiseringen av nettverksseminarer - Plan legge og arbeide for finansiering av et dr.gradskurs i 2012 - Planlegge faglig profil og arbeide for finansiering og gjennomføring av en nordisk fagkonferanse i 2012

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon