Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Polarskolen.no - et filmbasert undervisningsprosjekt med grunnlag i IPY-programmet. Fase 1

Awarded: NOK 0.50 mill.

Det internasjonale Polaråret 2007-2008 er i ferd med å oppsummeres og avsluttes. Hovedkonklusjonen er at dette var en vellykket satsning både når det gjelder forskning og ikke minst formidling, som var en integrert del i programmet. Det har vært brakt fra m masse stoff i form av tekster, bilder og filmer med stort pedagogisk potensial. Det er et tap om alt dette når sakte blir borte, fortrengt av nye prosjekter nedover i hierarkiet på de enkelte aktørenes nettsider. Det er i dag ikke noe sted man kan få en samlet oversikt over læreplanrelevante undervisningsopplegg rundt polare temaer. Slik smuldrer forskningsløftet IPY bort som et felles prosjekt i offentligheten. Polarskolen.no tar seg som mål å bevare og tilrettelegge det beste pedagogiske materialet fra Polarårets prosjekter, og tilettelegge det for videre bruk i grunnopplæringen. Utvalget vil spesielt fokusere på prosjekter som har visuelt materiale, slik at dette kan tilrettelegges og suppleres til å bli undervisningsfilmer. Film er et riktig l æremiddel for polart stoff, ved at man får visualisert et område og arbeidsmåter som det kan være vanskelig for elever å lese seg til forståelse om. Det skal lages minst 10 komplette undervisningsopplegg, alle med grunnlag i en film og tilhørende spørs mål, tekster og oppgaver. Til hvert opplegg skal det også utvikles en læreplananalyse til støtte for læreren, med tilhørende metodiske råd. Oppleggene vil samlet dekke sentrale læreplanmålene på ungdomstrinnet og videregående skole på områder som han dler om det polare generelt og miljøproblemstillinger spesielt. Prosjektet vil bli realisert i to faser: Fase 1: Produksjon av nettsted og tre komplette undervisningsopplegg m/filmer Fase 2: Produksjon av syv komplette undervisningsopplegg m/filmer Prosjektet har likhetstrekk med andre filmbaserte nettsteder som Snöball Film AS har utviklet, for eksempel www.kraftskolen.no, www.bioteknologiskolen.no og www.gjenvinningsskolen.no.

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid