Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Norsk deltagelse i IEA Ocean Energy Systems (OES)

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Number:

208753

Project Period:

2011 - 2014

Funding received from:

Location:

-

Prosjektet skal videreføre arbeidet med å representere Norge i det Internasjonale Energibyråets (IEA) Implementing Agreement Ocean Energy Systems (OES). IEA OES er en etablert og anerkjent internasjonal arena som tar for seg de overordnede utfordringene knyttet til en fremtidig utnyttelse av det fornybare energipotensialet til havs. NORWEA har planlagt å utvide sin virksomhet fra vindenergi til å inkludere andre former for fornybar kraftproduksjon, først og fremst bølge og tidevann. (som sin søsterorg anisasjon BWEA). Arbeidet i IEA OES vil skape et internasjonalt kontaktnett for havenergiaktørene i Norge og havenergimedlemmene i NORWEA. Medlemsbedriftene samt alle som deltar på informasjonsarrangementene eller mottar annen informasjon vil kunne utnytt e resultatene fra dette prosjektet En viktig oppgave i dette prosjektet er informasjonsinnsamling og - utveksling med alle norske aktører på området. NORWEA arbeider med å utvide medlemsmassen for havenenergi og kartlegge norske aktører på området (tekno logiutviklere og ?leverandører). Disse vil danne et norsk nettverk for IEA OES arbeidet.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi