Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET Bellonas deltakelse i European Biofuels Technology Platform samt opprettelse/drift av sekretariatet for Joint Task Force Bio-CCS

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Manager:

Project Number:

208813

Application Type:

Project Period:

2010 - 2011

Location:

Det søkes om støtte til Bellonas deltakelse i EUs biobrenselplattform EBTP og tilhørende fora. Bellona er representert i EBTPs styre, samt i fire av plattformens fem arbeidsgrupper. Gruppene dekker hele verdikjeden fra tilgang og utvikling av biomasse, vi a konvertering og sluttbruk, til markedsutvikling og bærekraftighet. EBTPs rolle er å gi Kommisjonen forskningsanbefalinger for EUs biobrenselforskning. Prosjektets hovedformål er å levere faglige bidrag til Kommisjonens vurderinger og forberedelse av ut lysningstekster under EUs 7. og 8. rammeprogram. Etter Bellonas initiativ har EBTP opprettet en Algae Task Force, som ser på hvordan øke tilgangen på bærekraftig marin biomasseproduksjon, hvilket er en av de viktigste FoU-utfordringene. Bellona er også r epresentert i EBTPs gruppe som av Europakommisjonen er bedt om å gi innspill til EUs industriinitiativ for bioenergi (EIBI) under SET-planen. Bellona er videre representert i den eksterne referansegruppen for Star-Colibri, et samarbeidsprosjekt for forsk ning relatert til bioraffinerier, noe som representerer en annen viktig FoU-utfordring på feltet. Prosjektet er støttet under EUs 7. rammeprogram, og involverer fire av EUs teknologiplattformer i tillegg til EBTP. Kommisjonen ønsker bedre samarbeid mello m de ulike teknologiplattformene. EBTP og EUs teknologiplattform for CCS/utslippsfri fossil energi (ZEP) har bestemt at det skal opprettes en felles arbeidsgruppe (JTF) for biomasse og karbonfangst/lagring (CCS). Bellona har sekretariatet for denne arbeid sgruppen. Det søkes derfor om støtte til arbeidet med opprettelsen, faglig oppfølging, og drift av dette sekretariatet, samt informasjonsarbeid om faglige resultater fra gruppens arbeid. Nasjonal dialog er en naturlig videreutvikling av deltakelsen i EBTP og sekretariatsfunksjonen for JTF Bio-CCS. En skyggegruppe vil være en aktuell måte å organisere dette på. Bellonas arbeid vil kunne tjene som inngangsport for norske aktører som arbeider innenfor fagfeltene.

Activity:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer