Back to search

FORNY20-FORNY2020

Basisbevilgning 2011 - Norinnova

Awarded: NOK 5.5 mill.

Norinnova AS og TTO Nord AS leverer en felles søknad om FORNY2020 basisbevilgning 2011. Bakgrunnen for dette er de siste års nære samarbeid og den pågående fusjonsprosessen mellom selskapene. Dersom fusjonsprosessen går som planlagt, vil selskapene rappor tere som ett selskap i 2011. Det nye selskapet skal være det ledende miljøet for kommersialisering av forsknings- og teknologibaserte forretningsideer i Nord-Norge. I dette ligger også et tett samarbeid med Narvik (Forskningsparken i Narvik) og ambisjon om et samarbeid med Bodø (med bl.a. Universitetet i Nordland). Videre ønsker vi å være ledende i Norge på kommersialisering innen utvalgte satsingsområder som bl.a. marin bioteknologi, e-helse og rom-/jord-/satelittovervåkning. Norinnova/TTO Nord har som overordnet mål å etablere seg som den ledende kommersialiseringsaktør i Nord-Norge. Norinnova/TTO Nord skal bl.a. skape fremtidsrettede arbeidsplasser og konkurransedyktige bedrifter med utgangspunkt i FoU- og innovasjonsmiljøer. Selskapets resultatmål i nnebærer å identifisere 40-60 nye ideer, etablere 3-4 nye bedrifter og inngå 1-2 lisens- og/eller teknologioverføringsavtaler. I 2011 vil innsatsen fokuseres inn mot følgende hovedaktiviteter: - Etablere ny organisasjon - Strømlinjeforme det nye innovas jonsselskapet - Samarbeide tettere med FoU-miljøene, herunder det nye Universitetet i Nordland - Samarbeide med Campus Kjeller (og Ås) - Samarbeide tettere med næringslivet - Arrangere idekonkurranse - Arrangere kurs, seminarer og samlinger - Utvikle prof ilering av det nye innovasjonsselskapet De neste årene vil være krevende mht. arbeidet med fusjonen, det påfølgende arbeidet med bl.a. organisering av det nye selskapet, kultur, systemer og rutiner, revisjon av avtaler samt planer om å utvide virkeområde t for arbeidet med forskningsbaserte forretningsideer i nord. Dette arbeidet vil også medføre ekstra kostnader som søkes dekket gjennom FORNY i 2011.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020