Back to search

FORNY20-FORNY2020

Basisbevilgning 2011 - Prekubator

Awarded: NOK 4.1 mill.

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for 10 FoU miljø. Søknad for 2011 er på 5 MNOK i basisbevilgning, tilsvarende en samlet aktivitet på 10 MNOK tilknyttet forskningsmiljøene. I tillegg søker vi om 350.000 (700.000) til å bygge opp kommersialiseringsstruktur på tvers av regionene, med utgangspunkt i Nofima. Ambisjonene for 2011 er 60 kvalifiserte idéer, 20 kommersialiseringsprosjekt, 4 verifiseringsprosjekt og gjennomføring av 6 kommersialiseringer. Prek ubator søker om basisbevilgning på vegne av 10 FoU miljø representert ved Universitetet i Stavanger, IRIS, Helse Stavanger/Stavanger Universitetssjukehus, Nofima Norconserv, Norges Veterinærhøgskole avd. Sandnes, Misjonshøgskolen, Bioforsk Vest, Høgskolen Stord/Haugesund, Helse Fonna og Polytec. Innovasjons og kommersialiseringsaktiviteten vil i 2011 være basert på: - Tilrettelegging for innovasjon, IP håndtering og idesøk - Prosjekter med fokus på stort internasjonalt potensial - Fokus på kvalifiserin g av prosjekter og søknad verifiseringsmidler - Fokus og prioritering innen regionens cluster og fokusområder - Kommersialisering gjennom bedriftsetablering og kompetansebygging innen lisensiering Resultater for 2010 i FORNY Rogaland forventes å bli nådd samtidig som flere lovende prosjekter vil bli overført til 2011. Samarbeidet i regionen er meget godt. FoU miljø og innovasjonsmiljø har nært samarbeid med næringsliv og offentlig og privat kapitalmiljø. Volum av ideer er økende og samarbeid med nye FoU /TTO miljøer er under utvikling i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Dette setter også krav til kompetanseutvikling og det planlegges felles kompetanseutvikling for ledere i forskningsmiljøene/Prekubator styre, ansatte, samarbeidende partnere som Ipar k, gjennom blant annet studietur tilrettelagt av Innovasjon Norge og Greater Stavanger.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020