Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT)

Awarded: NOK 8.6 mill.

KINT er et samarbeidsprosjekt mellom Intervensjonssenteret (OUS), institutt for informatikk (UiO) og institutt for innovasjon og økonomisk organisering (BI). Prosjektet skal bidra til VERDIKTs mål om innovasjon gjennom å styrke implementeringen av Interve nsjonssenterets (OUS) TAVI-prosjekt, en ny behandlingsform for alvorlige hjertelidelser. Metodikken som utvikles i prosjektet vil i neste omgang kunne anvendes for å styrke implementeringen av andre tilsvarende høyteknologiske medisinske prosedyrer i nors ke sykehus. Prosjektet omhandler tingenes internett gjennom å se på hvordan teknologier og digitale informasjonskilder må sammenkobles for å lykkes med TAVI-prosjektet. Dette forutsetter at prosedyren gjennomføres av tverrfaglige team, hvilket medfører betydelige endringer i organisering og tverrfaglig praksis. Det er av stor betydning for TAVIs suksess å kunne støtte samspillet mellom nye teknologikombinasjoner og den praksisen de skal inngå i. Prosjektet vil ligger derfor innenfor fagsøyle fire, med f okus på utfordringer knyttet til utvikling og implementering av ny teknologi, grunnet dagens organisering, regulering og institusjonelle rammer i helsevesenet. For å sikre høy kvalitet på det arbeidet som skal gjøres i prosjektet vil det være samarbeids relasjoner til flere ledende internasjonale forskningsmiljøer. Det vil legges stor vekt på formidling av resultater til brukere i helsevesenet, forskningsmiljøer gjennom publikasjoner i ledende internasjonale tidsskrift, studenter og offentligheten.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon