Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INREMO: Verdinettverk for Interaktive Representasjoner og Modeller

Awarded: NOK 2.0 mill.

Partnerne og prosjektene de bringer inn er nettverkets sentral ressurs: Forskningspartnere: Universitet i Tromsø (Informatikk), NTNU (IDI) og Universitetet i Oslo (InterMedia, Inst. for Medier og Kommunikasjon, Inst. for Informatikk), Norsk Regnesentral, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (Tromsø), Arkitektur og Designhøyskolen i Oslo og Vestlandsforskning (Sogndal) Partnere for anvendelser: Aschehoug forlag as, Expology as, Kalkulo as , Stiftelsen Norsk Teknisk Museum Medlemsorganisasjon er: Norsigd (Norsk organisasjon for grafisk databehandling) Nettverket vil ha tre hovedstrukturer samarbeidet i nettverket bygger på. De skal utfylle hverandre og kan bli supplert med andre arbeidsformer etter behov gjennom nettverkets levetid. Seminare r: Felles møter for alle i nettverket. Seminarene vil ha et hovedtema, og arrangementene vil gå på omgang mellom deltagerne. Det vil variere mellom åpne seminarer der det inviteres bredt (minst et i året), og seminarer som kun for nettverket. Disse semina rene vil ha hovedfokus på spredning av resultater fra prosjektene som er listet over. Kreative arbeidsmøter: Disse møtene vil være mer faglig fokuserte, og rettet mot generering av prosjektideer og søknadsmuligheter. Disse vil gjerne bli arrangert i for bindelse med en utlysning i EU eller andre finansieringskilder eller muligheter for prosjekter, men kan også bli arrangert uavhengig av disse. Nettsted med komponenter for samhandling og demo: INREMO vil etablere et nettsted der det vil være en rekke ko mponenter for samhandling og mulighet for å etablere nye applikasjoner. Dette vil gjøre i løpet av de første tre måneder av nettverkets levetid. Nettstedet vil inneholde forskjellige fasiliteter for sosiale medier, synkron og asynkron kommunikasjon, Skype , deling av materiale og demo-muligheter.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon