Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian clinical genetic analysis platform

Awarded: NOK 8.7 mill.

Genetikk er sannsynligvis det fagfeltet innen medisin som har gjennomgått den raskeste teknologiske og faglige utviklingen i løpet av de siste par tiår. Den raske kunnskapsøkningen innen fagfeltet er nå på full fart inn i medisinsk diagnostikk til glede f or pasienter. Vi står foran en massiv økning i storskala genetiske undersøkelser (genomsekvensering) av store deler av befolkningen. Per i dag har vi ikke en egnet IKT-infrastruktur til å håndtere denne utviklingen. Det er mange ting som tilsier at dataen e om enkeltpersoners DNA molekyler bør lagres sentralisert for enkelt å kunne gjenbrukes, og dette gir behov for utvikling av en nasjonal løsning for lagring med mulighet for desentralisert bruk av dataene gjennom sosiale nettverk. Genomdata om enkeltpers oner er sensitive, og det er derfor helt nødvendig at IKT infrastrukturen har optimal sikkerhet samtidig som den har den nødvendige funksjonalitet for dataanalyse og datadistribusjon. Det sosiale nettverket og dets software vil integrere de ulike delene a v denne avanserte IKT-infrastrukturen og vil utgjøre den viktigste interfasen mellom bruker og strukturen. Hensikten med dette prosjektet er å gjøre en mulighetsstudie for å identifisere utfordringer dette gir IKT-teknisk og personvernmessig samt mulige l øsninger på utfordringene vi står overfor og å utvikle en egnet IKT infrastruktur for dette formålet. Det er forventet at genomundersøkelser vil få sterk innvirkning på medisinsk behandling og tankegang i de kommende årene, forutsatt at de strukturelle utfordringene løses. Tilrettelegging for bruk og gjenbruk av genomdata i medisinsk behandling er ikke tidligere gjort i dette omfang. Utviklingen av en egnet IKT-arkitektur har således et betydelig innovasjonspotensiale, som helsetjenesten fremfor andre h ar særskilte forutsetninger for å kunne ta i bruk. Prosjektet vil i tillegg ha en rekke følgeeffekter ved å dekke forutsetninger for nyskapende forskning også på det rent medisinske området.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon