Back to search

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Mikrobølgeradio med nettverksfunksjonalitet og teknologi for Mobilt Internett infrastruktur

Awarded: NOK 8.6 mill.

Prosjektet skal tilrettelegge for utvikling av mikrobølgeradio tilpasset nettverksinfrastruktur for 4G mobilsystemer. Dagens teknologi for mikrobølgeradioer er ikke fullt ut tilpasset kravene som stilles for 4G systemene og er gjenstand for FoU-oppgaver. Ny tilpasset mikrobølgeradio vil bli en viktig bidragsyter for allmenn tilgang til fremtidens "Mobilt internett". FoU utfordringene vil kreve innsats fra forskningsmiljøer innen ulike fagdisipliner. Utfordringene omfatter funksjonalitet, ytelse, miljø og produktkost. De mest sentrale utfordringene for utstyrsleverandører som Nera Networks, er: -Skaffe innsikt i sammensetting av protokoller som vil være dominerende i fremtidig nettverksinfrastruktur og forberede implementering. -Utvikle løsninger for bedre t tjenestekvalitet over radio. Utfordringene er knyttet til identifisering av trafikkstrømmer, optimal tildeling av kapasitet til disse og rask prosessering. -Utvikle løsninger for mikrobølgeradio med øket ytelse og samtidig redusert strømforbruk og pro duktkost. Dette forskningsprosjektet vurderes av Nera som viktig for å gjennomføre et sett målrettede forskningsaktiviteter med høyt verdiskapningspotensiale for Neras fremtidige produktportefølje. Det vil være sentralt inn mot videre produktutvikling fo r Nera da vi er i en veldig utfordrende konkurransesituasjon spesielt fra asiatiske firma med enorm finansiell FoU tyngde, som vi ikke kan møte uten et slikt program med ekstern finansiering. Basert på erfaring fra våre tidligere forskningsprosjekteter så vil resultatene fra prosjektet kunne videreføres inn i Neras utviklingsaktiviteter. Videre vil allerede etablert samarbeid og faglig miljø mellom næringsliv og akademia styrkes både nasjonalt og internasjonalt ved opprettelse av planlagte doktorgradsstu dium.

Funding scheme:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT