Back to search

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Den 32. Nordiske Etnolog- og Folkloristkonferansen, Bergen 2012.

Awarded: NOK 0.20 mill.

Temaet for konferansen er ulikheters kulturelle dynamikk. Forskjeller mellom individer og grupper erfares og formidles kulturelt i forhold til blant annet kjønn, alder, etnisitet og sosial bakgrunn, men også mellomrom, hybriditet og vanskelig klassifiserb are kategorier er vesentlig innenfor et slikt perspektiv. Kulturell variasjon har mangfoldige uttrykk med materielle, narrative, rituelle og visuelle aspekter, og konferansen ønsker å få tematisert hvilke ulikheter som til enhver tid er i spill og hvordan ulikheter skapes, endres og sementeres. Fem plenumsforelesere er invitert og der er kommet forslag om 18 paneler / sesjoner, der en godkjenningsprosess skal avsluttes i slutten av juni. Konferansen vil også ha en paneldebatt om nordiske kulturvitenskape lige tidsskrifters fremtid, både hva angår nettpublisering, redaksjonsarbeid, økonomi, samt hvilken rolle tidsskriftene bør spille i det nasjonale og internasjonale vitenskapelige samarbeidet. Ellers inngår mottakelse, to ekskursjoner og festmiddag.

Funding scheme:

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Funding Sources