Back to search

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Arrangement av The XIIIth International Ibsen Conference ved Universitetet i Tromsø 18.-23. juni 2012

Awarded: NOK 0.25 mill.

Universitetet i Tromsø, Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, skal i samarbeid med Senter for Ibsen-studier, UiO, og The International Ibsen Committee, arrangere The XIIIth International Ibsen Conference i Tromsø 18.-23. juni 2012. Denne konferansen er den viktigste arenaen overhodet for Ibsenforskningen, og hensikten er å bidra til nye studier av Ibsens dramatikk gjennom å la forskere, stipendiater og masterstudenter fra hele verden møtes for å reflektere over forfatterskapet gjenn om foredrag og diskusjoner. Det er også et mål at konferansen skal bidra til økt utveksling mellom det vitenskapelige arbeidet med Ibsens dramatikk og det praktisk-estetiske arbeidet som foregår innenfor teater og film. Hovedtemaet for konferansen er Ibse n and World Drama(s). Hensikten med temaet er ikke bare å sette fokus på Ibsens dramatikk som verdensdramatikk, verdenslitteratur og verdensteater, men også å fokusere vår egen verdens politiske, sosiale og religiøse konflikter, samtidige så vel som histo riske, som viktige for vår forståelse av oss selv og vårt forhold til, arbeid med og forståelse av Ibsens dramatikk. Konferanseprogrammet rommer fem vitenskapelige plenumsforedrag (hovedforedragsholder er Martin Puchner, Harvard), et plenumspanel sammensa tt av fire kunstnere fra fire kontinenter som forener estetisk innovasjon og sosial kritikk i sine globale Ibsenproduksjoner, og et performance-laboratorium, hvor en vitenskapelig problemstilling skal utforskes praktisk-estetisk i/som teater, samt ca. 200 kortere vitenskapelige foredrag av påmeldte konferansedeltakere. Konferansen vil annonseres og være åpen også for et bredere publikum, og arrangement særlig egnet for et bredere publikum vil annonseres spesielt. En konferanserapport med alle foredrag vil bli publisert i løpet av våren 2013.

Funding scheme:

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag