Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Smart bruk av vannressurser i akvakultur - et viktig steg mot økt bærekraft

Awarded: NOK 28,999

Project Number:

214591

Project Period:

2011 - 2011

Location:

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid mellom NIVA og Akvaplan-niva, og inngår som et arrangement under AquaNor 2011. Åse Åtland fra NIVA vil inneha ordstyrerfunksjonen. Sekretær for seminaret vil være Inger Margrethe Berger, NIVA Seminaret har to hoveddele r. Den første del av dagen er temaet, Avfall fra sjø- og landbasert oppdrett som en mulig ressurs. Her starter sesjonen med et innledende foredrag om landbasert produksjon, og deretter et foredrag om utslipp av næringssalter og hvordan effektene kan måle s. Sistnevnte er et foredrag basert på resultater fra Hardangerfjorden gjennom Ecorais prosjektet som er finansiert av NFR Havbruksprogrammet. Dette følges opp av tre foredrag med fokus på smoltproduksjon, utslipp og mulighetene for nyttiggjøring av opplø ste næringssalter til planteproduksjon (Aquaponics) eller biobrensel. Til sistnevnte har vi fått en ledende planteforsker fra Belgia, og en representant fra Biokraft AS. Konsentrasjon og volum på utslipp fra landbaserte anlegg avhenger av type teknologi s om er brukt, og Asbjørn Bergheim fra Iris vil presentere nye resultater som beskriver dette mer i detalj. Den siste del av seminaret vil fokusere på bruk av sjølokaliteter i forhold til spredning av sykdomssmitte. Her er det planlagt tre foredrag, ett s om presenterer et modellverktøyet AquaStrøm fra NIVA, et foredrag fra Veterinærinstituttet om spredning av luselarver, og et fra forvaltningen (Mattilsynet) om nytten av denne typen verktøy. Seminaret avrundes med et foredrag fra WWF, og deretter med fel les lunsj. Med denne sammensetningen av foredragsholdere tror vi at vi skal kunne få fram betydelig tverrfaglighet, tverrinstitusjonelt og internasjonalt samarbeid og dialog med både akvakulturnæringen, tilstøtende næringer og NGO-er innenfor et svært vi ktig område som bærekraft og bruk av vann.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst