Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport: Samspillet mellom informasjon, kunnskap og forbrukeradferd

Awarded: NOK 0.32 mill.

(Se skisse) Mange RENERGI-finansierte prosjekter gjennomføres i samspill mellom forskere, bedrifter og forbrukere for eksempel ved at de prøver ut virkemidler (Se skisse). Prosjektene "Do customer information programs influence energy consumption?" og "D esigning information measures to promote environmentally sound energy consumption: An interdisciplinary approach" er eksempler på dette. Andre studier ser nærmere på hva som får oss til å gjøre klima- og miljøbevisste valg som forbrukere. Prosjektet "Grøn ne konsumenter og grønne produsenter" er et eksempel på dette. Det samme gjelder "External effects: Individual or public responsibility?" EUs direktiv om fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarkedet ble ve dtatt i 2001 og innlemmet i EØS-avtalen i 2004. Det betyr at sluttbrukere i praksis kan velge å kjøpe garantert fornybar elektrisitet. Forskning omkring hvordan og i hvilken grad tiltak og virkemidler har effekt på personers og husholdningers holdninger o g forbruk har vært finansiert over programmet RENERGI ved flere norske forskningsinstitusjoner de siste årene. Og slik forskning bidrar med svært verdifulle innspill til de som utformer og forvalter virkemidler og tiltak. Forskning på norske forbrukeres a dferd sammenliknet med hvordan forbrukere forholder seg til energi i andre europeiske land kan være spesielt viktig. Prosjektet gjennomføres som samarbeid mellom forskere og informasjonsarbeidere. Informasjonsrådgiverens rolle i arbeidet vil være å hente fram informasjon, syntetisere, forenkle og utdype funn fra relevante prosjekter. Forskerens oppgave vil være å kvalitetssikre kildeutvalg, å bistå med vurdering av relevans og å kvalitetssikre syntesen i sin endelige form.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer