Back to search

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of Migration research

Awarded: NOK 52,000

NJMR ble etablert i 2010 av Nordic Migration Research etter sammenslåing av Norwegian Journal of Migration Research (2000-2010) og Finnish Journal og Ethnicity and Migration (2006-2010). Tidsskriftet publiserer artikler av høy akademisk kvalitet i feltet internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. Dette inkluderer blant annet migrasjonsteori, analyser av migrasjonsprosesser, mangfold og integreringspolitikk, medborgerskap, inter-etniske og inter-kulturelle relasjoner og transnasjonale forhold. Tidsskri ftet gir høy prioritet til nordiske forhold og komparative studier av integrering og mangfold i nordiske og ikke-nordiske land. Det publiserer også temanumre med gjesteredaktører om dagsaktuelle empiriske forhold eller teoretiske spørsmål. Tidsskriftet er fagfellevurdert, åpen-tilgang og internasjonalt. Dets målgrupper er universitets- og høyskolestudenter, akademikere og forskere, politikere, forvaltning, velferdsprofesjoner og andre som jobber innen innvandringsfeltet, og andre interesserte borgere. NJM R vil publisere: 1. fagfellevurderte (forsknings)artikler 2. bokanmeldelser (egen seksjon i hvert nummer) 3. debattartikler (egen seksjon i valgte numre) 4. fagfelle vurderte temanumre (maks to numre hvert år) NJMR vol.1 har nå blitt publisert: htt p://versita.metapress.com/content/122336

Funding scheme:

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam