Back to search

EU-STRA-Strålevern

Facility for Low Dose-Rate Gamma Irradiation (FIGARO)

Awarded: NOK 0.78 mill.

Det finnes mye kunnskap om helseeffekter av ioniserende stråling etter høye doserater/doser, og disse helseeffektene (kreft) antas å opptre lineært med eksponeringsdose. Det betyr at man ekstrapolerer fra kjente data etter høye doser/doserater til lave doser/doserater. Det er imidlertid lave doser/lave doserater som er mest relevant for befolkningen. Svært lite informasjon finnes om effekter av lav dose rate/lav dose ioniserende stråling, og det kan til dels forklares ut fra at epidemiologisk forskning ikke er egnet til å avsløre effektene ved disse eksponeringsnivåene. En viktig faktor har nok vært, og er, at det finnes svært få muligheter for å eksponere modellorganismer for slike doserate/doser. Prosjektet hadde derfor som hovedmål å etablere en eksponeringsenhet (Figaro) for bestråling (gamma) av flere typer organismer, inkludert gnagere (som fungerer som modell for mennesker) og genmodifiserte organismer, ved NMBU. Dette ble utført ved å oppgradere en eksisterende enhet. Medarbeidere ved Folkehelseinstituttet bidrog betydelig i arbeidet med etableringen av enheten. Det ble videre utført et eksperimentelt forsøk med genmodifiserte mus for å etablere de nødvendige protokoller og infrastruktur i enheten, som en del av et større prosjekt. Resultatene fra det første eksperimentelle museforsøket har gitt ny og viktig informasjon, hvor vi før visste veldig lite, om effekter relatert til kreft og arvelige endringer (genotoksiske effekter, i kroppsvev og i germinalceller) samt effekter på reproduksjon. Prosjektet har ført til videre effektstudier med utgangspunkt i samme eksperiment, i andre prosjekter. Bestrålingsenheten er unik i verdenssammenheng, og har tiltrukket seg mange prosjekter. Et av disse gnager-prosjektene har fokusert på betydning av ioniserende stråling for utvikling av Parkinson sykdom, et annet tarmkreftutvikling.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

EU-STRA-Strålevern