Back to search

ISPHUM-ISP - Humaniora

Tiltak for nettverksutvikling innen faget idéhistorie

Awarded: NOK 0.55 mill.

Evalueringsrapporten for filosofi og idéhistorie pekte blant annet på behovet for å utvikle nettverk og felles prosjekter innen idéhistoriefaget i Norge. Med denne søknaden ønsker idéhistorie å følge opp denne utfordringen. Prosjektet har sin base på idéh istorie i Oslo (primærsøker) og Bergen, men vil inkludere miljøer og fagpersoner andre steder (bl.a. Bø), slik at det får positive ringvirkninger også nasjonalt. Søknaden består av to elementer: en konferanse og en ordning for lærerutveksling. 1. Konfera nsen, som blir et punkttiltak og arrangeres i 2013, vil ha som tema: Idéhistorien i Norge. Sentrale felter vil være vitenskaps-, retts-, kunst-/litteratur- og politisk idehistorie, samt forholdet idéhistorie og filosofi. Dette vil være en viktig mulighet til å presentere og diskutere fagets rolle og særpreg, historie og fremtid. Konferansen vil holdes i Bergen, men med et tett samarbeid Oslo/Bergen. Det legges opp til at konferansen leder til en publikasjon (rapport, bok el.l.). 2. Lærerutvekslingen, som blir et regelmessig tiltak i 2012-2014, har til hensikt å etablere en mer permanent og tettere faglig kontakt mellom idéhistoriemiljøene i Oslo og Bergen, men også Bø. Det vil være en ordning der lærere på aktuelle emner bytter plass på enkeltforelesning er. Det totale omfang vil være 2-3 bytter pr. semester. Dette kan også kombineres med faggruppeseminarer med presentasjon av pågående forskning.

Funding scheme:

ISPHUM-ISP - Humaniora