Back to search

FORNY20-FORNY2020

Søknad om basismidler for innovasjonsaktivitet-Infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for FORNY Rogaland 2012-13

Awarded: NOK 6.8 mill.

Prekubator TTO AS er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør for 10 forskningsmiljø med utgangspunkt i Rogaland. Søknad for 2012-2013 er på 5,7 og 6 MNOK i henholdsvis 2012-2013. Dette tilsvarer 50% av innovasjonsaktiviteten til Preku bator TTO. (Bevilget 3,4 per år. Budsjettjusteringer må vurderes.) Rogaland er en innovativ region. Regionens forskningsmiljø representerer i stor grad anvendt forskning og har nært samarbeid med næringslivet. Suksess har hovedsaklig vært innen olje&gass teknologi, men regionen har store satsinger på nye næringer som helse, fornybar energi, IKT, mat og industriell biotek. Prosjektsamarbeid er også etablert med Bergen, Kjeller og Oslo. Samarbeid er initiert med Agder. Kompetanse i organisasjonen er bygg et opp over tid og ansatte og våre konsulenter har spisskompetanse innen de næringene som vi berører. Årlige resultater er 3-5 kommersialiseringer og målbar verdiskaping gjennom innhentet kapital er mer enn 800 mnok. I 2011 har vi per dags dato 3 kommer sialiseringer. Innovasjon er strategisk forankret i våre forskningsmiljø. Ledelsen tar ansvar for innovasjon og adm.dir og forskningsdirektører er nære samarbeidspartnere. Dedikert personell er utpekt i alle organisasjonene. Vi er lokalisert på Univers itetsområde sør og samlokalisert med Ipark Inkubator. Vi har direkte, og i samarbeid med Ipark og IRIS forskningsinvest, nær kobling til såkorn, venture og industri. Egne investeringsfond er under etablering i samarbeid med Ipark.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project