Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samer, makt og demokrati ti år etterpå.

Awarded: NOK 30,000

I 2003 ble antologien Samer, makt og demokrati utgitt. Arbeidet inngikk i et større prosjekt i regi av Makt- og demokratiutredningen. Utgangspunktet var opprettelsen av Sametinget som demokratisk organ, beslutningstager og talerør overfor norske myndighet er. Samer hadde også oppnådd formell status som urfolk. Perspektiver knyttet til institusjonalisering, legitimitet, identitet og kunnskapsgrunnlag ble drøftet i antologien. Samisk institusjonsbygging har tatt nye steg etter 2003. Blant annet ble Finnmarks loven vedtatt i 2005, en offentlig utredning om samiske rettigheter til land og vann sør for Finnmark kom i 2007 og en offentlig utredning om retten til fiske i havet utenfor Finnmark i 2008. Finnmarkskommisjonen har begynt sitt arbeid. Sametingets strukt urelle oppbygging og premissene for deltagelse i sametingsvalg har gjennomgått endringer. Det har også skjedd en utvikling i relasjonen mellom Sametinget og sentrale myndigheter ved at konsultasjonsordninger er tatt i bruk. Det har vært en dynamisk utvikl ing av det samepolitiske feltet etter 2003 og nye premisser for å forstå samisk/norske relasjoner har vokst fram. Samtidig kan det sies at det offentlige ordskiftet ikke tyder på at det samepolitiske feltet har funnet en form med bakgrunn i en felles fors tåelse. Med jevne mellomrom inntreffer mediedebatter som stiller spørsmålstegn ved den samepolitiske legitimiteten og berettigelsen av tiltak. Til dels kan en hypotese om at feltet preges av større usikkerhet og større motsetninger i dag enn for ti år sid en framsettes. Dette aktualiserer dette prosjektets målsetting; En beskrivelse og analyse av den samepolitiske utviklingen de siste 10 år. Ny forskning på aktuelle problemstillinger er blitt utført siden 2003. Prosjektet har som formål å bringe sammen en del av bidragsyterne til antologien fra 2003 med nye bidragsytere og med formål å utgi en ny antologi på saksfeltet.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning