Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kunnskapssamfunnets kulturelle forutsetninger

Awarded: NOK 0.14 mill.

Vi vil søke om støtte til å avholde to seminarer/nettverksmøter og en internasjonal konferanse. Formålet med arrangementene er å utvikle et tverrfaglig nettverk bestående av historikere, sosialantropologer og sosiologer. Nettverket består av forskningsmil jøer og forskere både nasjonalt og internasjonalt, fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Telemark, Lunds Universitet, Freie Universität i Berlin, Harvard university og San Diego university. I tillegg har vi opprettet samarbeid med avdeling for samhandling og internasjonalt samarbeid, seksjon for likeverdige helsetjeneste, ved Oslo universitetssykehus. Forskningstemaet og -nettverket er tenkt utviklet i to hovedtrinn, forankret i to seminarer i 2012. Det første har primært et analytisk siktemål og tar feste i Slagstads begrep om kunnskapsregimer, og diskuterer nyere historifaglige og historisk sosiologiske bidrag, kontrastert med kultur- og kunnskapsbegrepet i sosialantroplogien. Det andre har mer metodi sk karakter, og drøfter ulike metoder/forskningsdesign i transnasjonale tilnærminger til kunnskapssammfunnet. Den planlagte konferansen høsten 2013, er rettet mer direkte inn mot ett av de empiriske forskningstemaene vi sikter på å etablere og utvikle gje nnom nettverket: helsesektorens møte med et økende kulturelt mangfold.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell