Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsoner

Awarded: NOK 99,999

Bakgrunnen og formålet til "Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsoner" er å styrke fagutviklingen og samarbeidet mellom forskere som forsker på kjønn, seksualitet, overgrep, velferd og sosial og kulturell endring. Forskere vil ha bakgrunn fra forskning på både minoritets- og majoritetsmiljøer, som vektlegger bl.a. empirisk sosialforskning, medisin og psykologi. Målet er en felles dugnad fra relevante forskningsmiljøer for å bedre forståelsen og kunnskapsbasisen på et tabuisert og lite utforsket felt. Det å åpne forskningsfeltet voldtekt og gråsonekonflikter til å romme handlingserfaringer og diskursive forståelser, gir muligheter til bedre forståelse av hvordan nye betydninger av kjønn, likestilling, alder, og etnisk mangfold påvi rker og skaper differensierte betydninger av seksualitet og overgrep. En sentral oppgave vil være utvikle begreper, teori og metodologiske verktøy som tar innover seg sosiale og kulturelle endringer i tolkningen av normative forståelser av seksualitet. N ettverket vil organisere fire seminarer, to i hvert semester i prosjektperioden. Primærmålgruppen er forskere og studenter, men nettverket tar også sikte på å bidra som ressursbank for det praktiske fagfeltet. Derfor vil fagmiljøer som jobber tett på offe r og overgriper bidra i nettverket. Nettverket vil være tilknyttet Gruppen for likestillingsforskning ved Senter for tverrfaglig ved Universitet i Oslo og ha kontorfasiliteter til nettverkskoordinator Hannah Helseth der, og det vil bli drevet i samarbeid med forsker Marianne Sætre ved Politihøgskolen. Forskere ved Institutt for samfunnsforskning, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Institutt for klinisk sexologi, Nasjonalt kunnskapssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring og Fafo er aktuelle deltakere. I tillegg vil man ha kontakt med nordiske og internasjonale forskningsmiljøer.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon