Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

FAGKONFERANSEN: Makten i Marine Nettverk

Awarded: NOK 39,999

Norge er verdens nest største sjømateksportør og samtidig ledende innen marin næringsvirksomhet, teknologi og vitenskap. Norge er kjent for rimelig effektiv marin regulering. Vestlandet er et kraftsentrum i sektoren, nasjonalt og internasjonalt med Fisker idirektoratet, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen som sentrale institusjoner. Den marine sektoren er fragmentert, med mange deltakere og prosjekter og med flere initiativer til samordning (Bergen Marine Forskningsklynge, Hordaland Fylkesk ommune, Fiskeriforum Vest) Samordning er viktig - regionale og nasjonale innovasjonssystem, dannelse av klynger, forskningssamarbeid osv. Men samordning er ikke et udelt gode. Samordning kan svekke aktørenes handlingsfrihet, deres særegenhet og konkurrans en i sektoren, samtidig som samordning kan øke makten til dem som samordner. Fagkonferansen Makten i Marine Nettverk (MMN) vil undersøke og drøfte erfaringene produktive aktører i næring, vitenskap og offentlig politikk har hatt med samarbeid seg i mellom og til andre sektorer nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i nyere forskning vil vi undersøke hvorvidt styrker og svakheter i sektoren kan leses ut av formen på samarbeidsnettverk mellom aktører i næring (bedrifter, næringsaktører), vitenskap (u tdanning og forskning) og stat (politiske og administrative myndigheter). Nettverkskonferansen MMN spør om erfaringene viser vei til forbedringer. Spørsmålet er om endring av nettverk kan gjøre bedriftene mer produktive, forskningen og utdanningen mer dri vende på ny teknologi og kompetanse og reguleringene mer finstemte på balansen mellom verdiskapning og bærekraftig bruk av ressursene, teknologien og arbeidskraften.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst