Back to search

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

JPND - Biomarkers for Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease - Norwegian part

Awarded: NOK 1.5 mill.

Dette brede europeiske samarbeidsprosjektet har bidratt vesentlig til utvikling og standardisering av biomarkører for Alzheimers og Parkinsons sykdom, spesielt fra cerebrospinalvæske. Dette er viktig for presis diagnostikk av disse sykdommene, spesielt tidlig i sykdomsforløpet. I sin tur er dette avgjørende for utvikling av effektiv behandling rettet mot sykdomsutvikling. BIOMARKAPD har inkludert sentre fra 21 land i Europa, og gjennomført store studier på tvers av ennå flere sentre innen disse landene. Vi har standardisert klinisk diagnostikk og prøvebehandling, testet et stort antall prosedyrer for å komme fram til best mulig praksis for diagnostikk. Dette har bidratt til at vi i dag har anerkjente metoder for diagnostikk av Alzheimers sykdom på pre-demens stadiet. For dette viser jeg til hovedrapporten fra prosjektet. Norges bidrag her har vært viktig, vi har sendt inn et stort antall prøver og også selv bidratt med analyser av et stort antall prøver fra andre deltagerland og sentre. Vi har også bidratt med utvikling av diagnostiske prosedyrer, og vi har publisert en rekke artikler bla. med utgangspunkt i dette arbeidet. Vi har også etablert sterke samarbeidsrelasjoner til de beste miljøene i Europa. Dette arbeidet har medført en rekke internasjonale publikasjoner, med metodeutvikling osv. som spin off der ikke minst sistnevnte har vært vesentlig ved vårt site. En viktig del av vårt bidrag her har vært utvikling av blod-basert diagnostikk. Dette har vært komplisert og har tatt lang tid, slik at denne delen av prosjektet ikke har ført fram til klinisk anvendelig diagnostikk innen prosjektperioden. Resultatene fra denne delen av prosjektarbeidet er imidlertid patentert, og er fulgt opp med nye DOFI-er i løpet av prosjektperioden. Fortsatt pågår diskusjon med patentkontor i USA, åpen publisering vil følge når dette er avsluttet. De opprinnelige patentene er lisensiert av Pre Diagnostics, et selskap som ble startet i prosjektperioden på bakgrunn resultater som bla. er frembrakt gjennom dette prosjektet og andre prosjekter som utgår fra Ahus/CNG. Det viktigste bidraget fra prosjektet er presis (sensitiv og spesifikk) pre-demensdiagnostikk av Alzheimers sykdom. Prosjektet har også medført et bedre tilbud om diagnostikk ved nevrodegenerasjon og predemenstilstander i Norge (biomarkører i CSF, som tilbys fra Ahus). Dette vil utgjøre en grunnsten for ny behandling av sykdommen, for å hindre progresjon til demens. For å kunne prøve ut slik behandling må diagnose være lik, og vi må være sikre på at pasientene i alle tilfeller har den sykdommen behandlingen er rettet mot. Ellers forsvinner en signifikant effekt underveis, og behandlingen kan i stedet skade. Denne diagnostikken er lansert og forbedret nasjonalt i Norge bla. gjennom BIOMARKAPD-samarbeidet.

Neurodegenerative disorders, represented mostly by Alzheimer�fs disease (AD) and Parkinson�s disease (PD), are characterised by progressive neuronal impairment and death. In spite of the brain�s known capacity for regeneration, lost neurons generally cann ot be replaced. Therefore, drugs aimed at inhibiting neurodegenerative processes are likely to be most effective if the treatment is initiated as early as possible in the disease process. However, clinical manifestations in early disease stages are often difficult to diagnose. This is where biomarkers, specifically reflecting the onset of pathology may have a profound impact on diagnosis and detection of treatment effects in the near future. A triplet of cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers for AD, total and hyperphosphorylated tau that reflect AD�]type axonal degeneration, and the 42 amino acid isoform of amyloid b that reflects senile plaque pathology, has already been established for early detection of AD before the onset of dementia. With regards to P D, the most promising biomarker is CSF a�]synuclein. Standadized analytic capacity for the first three biomarkers has already been developed in Norway (at Ahus), whereas a similar capacity for the fourth (a�]synuclein) will be developed as part of the pre sent project. Thus, within the present framework, regional capacities for precise early (i.e. pre�]dementia) diagnosis of the major dementia diseases will be established at all Norwegian univerisity hospitals, in line with the rest of Europe. This will fo rm the basis for a strong research platform. Furthermore, this harmonization is a pre�requisite for fruitfull early stage clinical trials, and for future pre�]dementia disease intevention programs. Apart from this, the BIOMARKAPD progam will serve to inte grate Norwegian and European neuroscientific research and clinical networks.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

JPND-EU Joint Programme - Neurodege