Back to search

KLINISK-Klinisk forskning

Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene (Norwegian Clinical Research Network)

Awarded: NOK 0.20 mill.

Det planlagte nettverksmøtet er det fjerde i rekken av nettverksmøter mellom universitetssykehusenes forskningsstøtteenheter. Det første møtet ble arrangert i Tromsø i 2007, deretter i Bergen i 2008 og i 2010. På møtet i 2010 påtok Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) seg å være vertsskap for møtet i 2012. Deltakerene har vurdert møtene som meget nyttige og de har bidratt til å styrke kontakten og det flerfaglige samarbeidet mellom helseregionene. I forlengelsen av møtene er det etablert nasjonalt s amarbeid om både forskningsadministrative systemer (eSøknad og eRapport i helseforetakene) og Standard Operating Procedures (SOP) for klinisk forskning. I tillegg har møtene vært gode møteplasser for oppdatering på en rekke områder knyttet til forskningsa dministrasjon. Allmennmedisinske forskningsenheter og Tannhelsetjenesten ble inkludert i samarbeidet fra 2010. Programkomiteen for årets møte har representasjon fra hvert universitetssykshus, de Allmennmedisinske forskningsenhetene, Tannhelsetjenesten o g Forskningsrådet. Årets møte er lagt til Svalbard og vi har reservert 75 plasser på fly og hotell på Svalbard i tidsrommet 27-29/8-2012. For å sikre at alle enheter får anledning til å delta har vi i første omgang reservert "deltakerkvoter" fra hver enh et. Se vedlegg. Møtet planlegges finansiert av møtedeltakerenes deltakeravgift (8-10 000 kr). Reise og opphold for to internasjonale foredragsholdere dekkes av henholdsvis de allmennmedisinske forskningsenhetene og Helse Nord RHF. I tillegg søkes Forskn ingsrådet og Helse Nord om arrangementsstøtte. Se vedlagte budsjett.

Funding scheme:

KLINISK-Klinisk forskning