Back to search

KLINISK-Klinisk forskning

"A link between Neonatal Intensive Care and Child Psychology" Nordisk workshop, med tema forskning knyttet til tidlig intervensjon

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Manager:

Project Number:

220330

Project Period:

2012 - 2013

Funding received from:

Subject Fields:

Neonatal intensiv seksjon ved Barne- og ungdomsavdelinga, Ålesund Sjukehus søker arrangementstøtte fra Forskningsrådets program for klinisk forskning til workshopen. Ved avdelingen arbeider vi for å etablere et nasjonalt undervisningssenter for NIDCAP(New born Individualized Developmental Care and Assessment Program), som er tidlig intervensjon basert på vurdering av det premature barnets modenhet og signaler. Det er flere ulike metoder for tidlig intervensjon, og vi ønsker å øke kunnskapsnivået rundt eff ekten av forbyggende tiltak som tidlig intervensjon. Tidlig intervensjon støtter barnets utvikling ved å påvirke miljøet rundt barnet, familien og personalet. I faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn 08/2007 defineres tidlig interv ensjon som tiltak som startet mellom fødsel og 18-måneders alder. Videre beskrives det at kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene i retningslinjene deres er noe svakt. I retningslinjene presiseres at spesialisthelsetjenesten har et formelt ansvar for å ove rføre kunnskap til førstelinjetjenesten, både i forhold til det enkelte barn og gjennom mer generell opplæring. Forskning viser positive resultater både på det individuelle planet og i et sosioøkonomisk perspektiv. Fremdeles er dette er et område som er f orsket relativt lite på, og mer forskning innen området er anbefalt. Under workshopen presenteres anerkjente kliniske studier fra ulike former for tidlig intervensjon, både fra utlandet og Norge. Studiene presenteres gjennom forelesninger og interaktive w orkshops i grupper. Her vil deltakerne fra de ulike yrkesgruppene kunne utveksle egne erfaringer og kunnskap, samt oppdateres om nye forskningsresultater. Den økonomiske delen av arrangementet er en utfordring siden det er første gang vi arrangerer denne workshopen, og fagmiljøet innenfor tidlig intervensjon i Norge er lite. Det er vanskelig å si noe konkret om antall deltakere, men vi ser for oss at det vil være et sted mellom 20 og 60 personer.

Funding scheme:

KLINISK-Klinisk forskning