Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Beslutningsstøtte for tonnasje-allokering og planlegging

Awarded: NOK 0.15 mill.

Dette forprosjektet skal legge grunnlaget for et hovedprosjekt hvor man ønsker å utvikle innovative løsninger for å kunne ta hensyn til disse aspektene (og andre) i en helhetlig planleggingsprosess, slik at man i langt større grad enn i dag kan utnytte po tensialet som ligger i flåten. Man vil få en bedre utnyttelse av flåten, med mindre dødtid og mindre ballastseiling. Man vil dermed være i stand til å leie ut mer tonnasje på korte tidscertepartier (voyage charter), og gjennom det redusere kostnader og øk e inntjeningen. Videre vil det være en stor positiv miljømessig effekt ved at drivstofforbruket og dermed utslipp av klimagasser reduseres. I tillegg vil en slik integrert automatisert planleggingsprosess frigjøre tid for brukeren. I forprosjektet skal m an spesielt fokus på følgende deler av hovedprosjektsøknaden: - Beskrivelse av scope - Realiseringsplan - FoU survey - Risikovurdering - Prosjektplan

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2