Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Future North

Awarded: NOK 9.0 mill.

Prosjektet Future North har reist og forsket i Skandinavias nære nord og Arktis i fire år med det formål å undersøke forholdet mellom landskapsutvikling og sosial utvikling. Fokusområdene har vært Kola halvøyen, den norske Barentshavskysten og Svalbard. Disse territoriene former et unikt laboratorium for studie av hurtige forandring i sosiale, urbane og regionale landskap grunnet den geopolitisk situasjonen og klimaforandring. En voksende petroleumsvirksomhet, økt gruvedrift og åpning av nye sjøruter innebærer store forandringer for byer, tettsteder og landskap, både i Norge, det nord-vestlige Russland, og i Canada. Future North observerer forandringene i disse landskapene mens de skjer og i tett samarbeid med lokale agenter. Vi kartlegger, dokumenterer og studerer konkurrerende beskrivelser av nordlige landskap basert på en antagelse om at de lokale perspektivene er nødvendig for å ivareta en god og bærekraftig forvaltning av dem. Tilnærmingen til de tre territoriene har fått ulike resultater. Kola-halvøyen fremstår nærmest som et postindustrielt landskap. Det har vært tungt utnyttet av gruveindustrien i nærmere hundre år. Mens naturområdene rundt de sentrale industribyene er svært forurenset, er noen innbyggere mer opptatt av å etablere grunnleggende nettverk for kulturelt arbeid og utveksling. Future North har utført dokumentasjon av det sosiale landskapet i Murmansk sammen med ungdomshuset Mr. Pink. Det er imidlertid i Vardø at prosjektet har forpliktet seg til et langvarig samarbeid som vil fortsette også etter prosjektavslutning. Future North har hatt et intenst samarbeid med byutviklingsplattformen Vardø Restored. Vi har hjulpet dem å kartlegge og dokumentere både materiell og immateriell kulturarv i byen. En stor del av denne kartleggingen vil bli brukt som underlag for en ny byplan for Vardø. I tillegg har individuelle eiendomshavere fått hjelp og råd til å utvikle ideer for istandsetting og nyetablering i sine forfalne eiendommer gjennom workshops dedikert til spesifikke eiere. Et vanskelig dokumenterbart resultat av prosjektet er den inspirasjon og økt selvtillit disse har oppnådd dels gjennom samtaler og workshoparbeid med forskere og studenter og dels gjennom å se den store interessen prosjektet har vist for byen. Prosjektet arbeider nå med eierne av det gamle Grand Hotel i Vardø for å utvikle en forretningsplan som tillater dem å ta deler av hotellet i bruk på en måte som kan sette dem økonomisk i stand til å fullføre istandsettingen av hotellet. Prosjektets arbeid i Vardø har dreid rundt en tenkning av fremtidige muligheter, og har hatt fokus på en bærekraftig byutvikling og -næringsutvikling. Arbeidet på Svalbard har vært mer observerende. På ulike turer har vi reist i regionene rundt Longyarbyen, til Pyramiden og Barentsburg, samt til Bjørnøya for å dokumentere arealbruk, byutvikling, og det faktum at Norge er den største produsent av kulturminner i Arktis. Vi har imidlertid på et konkret nivå levert forslag til byutviklingsstrategier i Longyearbyen - dette i samarbeid med studenter fra AHO. Longyearbyen er det stedet i det norske Arktisk der klimaforandringen har størst materiell konsekvens så langt. I et økende tempo erfarer området jord og leirras, snøskred og erosjon, samt ødelagt infrastruktur. Samtidig er det en stor økning i antallet turister og forskere som besøker øyriket. Våre akademiske artikler reflekterer rundt Svalbard som et sted som i svært stor grad er overgitt klimaforandringer og investeringskrefter. Det eksisterer i stor grad som et territorium for spekulasjon, som en frontier for utviklingskrefter og den norske stats nærværspolitikk. Siden 1960-tallet har arkitekturdisiplinene skapt ny kunnskap om jordoverflaten ved å kombinere ulike kartleggingsmetoder med luftperspektiv og satellittbilder. Future North bruker noen av disse teknikkene. Viktigere er det imidlertid at prosjektet har brukt den såkalte transect walk som hovedmetode i møte med nye steder og byer. Det å gå, ta pauser og gjennom samtale analysere og utvikler begreper for det vi ser, har vist seg å være en uvurderlig metode. Prosjektet regner reisen, støvler, busser, biler og kameraer til sine viktigste verktøy. Gjennom refleksjon over disse i ulike skrevne arbeider bidrar prosjektet til en voksende litteratur om forskningsreisen og om dokumentasjonsfotografi. Prosjektet har som ett av sine hovedmål å levere resultater tilbake til de samfunn og kommuner vi arbeider sammen med, og til de ulike disiplinene som er representert. Et viktig resultat er at vi demonstrerer en svært produktiv forbindelse mellom undervisning og forskning. Prosjektet har produsert og produserer fortsatt akademiske artikler. Tre atlas fra henholdsvis Kola, Vardø og Svalbard er i produksjon. Og det samme er boken Future North, The changing Landscapes of the Arctic, som kommer ut på Routledge. Prosjektets visuelle produksjon vil bli stilt ut i Vardø i mai 2017, der vi også arrangerer et seminar i samarbeid med Vardø Restored.

This project will map and document landscapes of change. Our hypothesis is that the circumpolar North provides a unique laboratory for studying rapid changes in geo-topology, urban topologies, and social typologies due to a potent geopolitical situation a rising from the new extraction opportunities that climate change and internationalization offers. As a basis for understanding the complex discourses emerging on northern territories, the project will identify and study competing accounts of landscape in the circumpolar North, as well as landscape practices and social agencies that contribute to shape the landscape of the North. Sensitivity to coexisting and potentially contrasting landscape perceptions is necessary for formulating good policies for a sus tainable development. The project seeks to complement the insufficient representation of landscape in various discourses on the North, including the Norwegian Government?s white paper on the High North. Since the 1960s the discipline of landscape archite cture has created new knowledge of territorial situations by inventive mapping techniques employing aerial perspectives and satellite imagery. This project is mapping material landscapes from the perspective of being immersed in them and the social practi ces that inform them and are informed by them. We will engage local partners and communities in order to map their relation to their environment and with the explicit aim to let our work refer back to and encourage local empowerment in the face of heavy e conomical and industrial forces in the arctic. We also aim to turning results and new tools back into the general discourse on landscape documentation. Operative notions of landscape as productive fields and beautiful scenery will be under scrutiny in rel ation to a notion of landscape as informing and taking form from social practices. Researchers based in the North are involved, and a solid network with Canadian and US researchers has been established.

Publications from Cristin

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell