Back to search

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Local government budgeting reforms in Russia: implications and tensions

Awarded: NOK 7.0 mill.

Prosjektets mål er å bidra til bedre kunnskap om utvikling av lokale myndigheter i Russland ved å undersøke endringer i lokal budsjetteringspraksis fra perspektivet av russisk historie så vel som internasjonale komparative perspektiver og utviklingstrekk. Prosjektet ble utført av et team av doktorgradsstudenter og internasjonale forskere fra universiteter i USA, Finland, Danmark og Sverige, samt fra russiske universiteter i Nordvest-regionen, Saint Petersburg og Moskva. Vi har organisert fem internasjonale BUDRUS forskningsseminarer. Master- og doktorgradsstudenter fra partneruniversiteter i Norge og Russland var involvert i prosjektet. Som et resultat ble i løpet av 2014-2017 utgitt 12 masteroppgaver, 23 working paper i forskjellige serier, 6 forskningsartikler i internasjonale tidsskrifter og bokkapitler, og rundt 80 forelesninger og presentasjoner ble gitt på konferanser over hele verden. Det er 4 artikler under review i anerkjente internasjonale tidsskrifter, og flere artikler er klare til innsending. Prosjektresultatene ble presentert på det siste BUDRUS-seminaret 20. april 2017 på NUPI i Oslo. Prosjektet viser at budsjetteringsreformene ble inspirert av det vestlige å tenke at staten skulle forbedre langsiktig planlegging, strategisk styring og transparensen i budsjetter og budsjettprosessen. Imidlertid møtte disse intensjonene sterke russiske tradisjoner og institusjoner slik at formen og innholdet i reformene ga mange komplekse hybridløsninger styrt av hybridlogikker. Fordi Russland ikke er så sentralt kontrollert som det ofte oppfattes i Vesten, resulterte reformer i mange regionale og lokale styringsinnovasjoner og eksperimenter. Regionene har rikelig med muligheter til å formulere og gjennomføre sine egne strategier og ved å implementere avanserte planleggingssystemer, tiltrekke seg private investeringer og bedre deres borgers velferd. Det er mye eksperimentering på kommunalt nivå, for eksempel med såkalt "deltakende budsjettering" der ideen er at innbyggerne skal kunne tildele en del av det kommunale budsjettet selv. Samlet sett kan man si at den komplekse reformpakken som ble styrt av en hybridlogikker var vanskelig for å implementere som gjør at resultater av reformer er tvilsomme. Det kan derfor være naturlig at de russiske myndighetene de siste årene forsøkt å søke etter alternativer og revurderte bruken av den sovjetiske planleggingsarven med hensyn til innføring av det nasjonale strategiske planleggingssystemet

The proposed project will focus on research in the field of budgeting especially local government budgeting reforms in Russia. We base this project on current competence at the High North Center and Bodø Graduate School of Business at University of Nordla nd, its partners in Russia and on international oriented research in the field of comparative cross-national public sector studies. The primary objective of the project is to strengthen research competence in producing high quality scientific knowledge in the field of public sector reforms in Russia, their implications on budgeting processes and transformation of local government institutions. The knowledge developed should be of relevance to the actors involved in the Norwegian-Russian cooperation, the i nternational scientific community, various authorities, professionals, as well as society at large. This relevance will be achieved through dissemination of research findings to relevant users through high quality scientific publications, publications in the professional media and international seminars and workshops. The project will strengthen existing research capacity through recruitment of young researchers to the field of social sciences as well as develop further international networks of research partners involved.

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

NORRUSS-Nordområdene og Russland