Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bjerknes Centre 10-Year Anniversary Conference: Climate Change in High Latitudes

Awarded: NOK 0.10 mill.

Bjerknessenteret for klimaforskning feirer i år sitt 10-årsjubileum som et Senter for Fremragende Forskning, og skal markere dette med en internasjonal forskningskonferanse i Bergen 3-6. September 2012. Det er ventet ca 300 nasjonale og internasjonale del takere til konferansen. På konferansen vil de store klimaforskningsspørsmål bli belyst. Hva som er naturlig klimavariabilitet vs menneskeskapte klimaendringer, vil være en rød tråd gjennom konferansen. Konferansen adresserer spørsmål relatert til både mi ljø- og utviklingsforskning. En av konferansens fire sesjoner er bl.a. viet klimascenarier og økosystemrespons, sett i et regionalt og globalt perspektiv. Bjerknessenteret opplever en stadig større etterspørsel etter regionale klimascenarier i Sør, og de ltar i økende grad i bilaterale prosjekter med land som Bangladesh, Cuba, Vietnam, Nepal, India og Kina. Til konferansen er det ventet forskere og studenter fra disse prosjektene, og flere abstracts er sendt inn som reiser forskningsspørsmål knyttet til t ilpasning til klimaendringer. Som en del av konferansen er det planlagt en halv dags workshop som skal fokusere på nye forskningsinitiativ knyttet til klimatilpasning og klimatjenester i Sør, både i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Det totale budsjettet for konferansen er 1,7 mill NOK. Fra Forskningsrådets program MILUTV-ARENAER søker det om 150.000 NOK til følgende formål: 1)Støtte til grants for unge, talentfulle forskere og studenter fra utviklingsland (her vil en særlig prøve å støtte kvinnelige forsker e) 2)Støtte til gjennomføring av en ½ dags workshop som en side event til konferansen 3)Støtte til å dekke utgifter for inviterte foredragsholdere og keynotes

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid