Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

DOCAM'13: en internasjonal dokumentforskerkonferanse

Awarded: NOK 0.14 mill.

Dokumentasjonsvitenskap startet opp som fag ved UiT i 1996. Faget bygger på tradisjonen til de europeiske dokumentalistene (Paul Otlet og Suzanne Briet), men er også en videreutvikling og en reaksjon på det som har skjedd i store deler av verden fra 1960- tallet og fremover, nemlig en teknologisk utvikling som skapte grundlaget for globale dokumentsamlinger og et uendelig mangfold av medie- og dokumentformer. Dette har siden gitt både praktikere og teoretikere utfordringer i forhold til å håndtere og analy sere det omfattende og stadig globale dokumentunivers. DOCAM er den årlige konferansen til Dokument Akademiet, et internasjonalt nettverk for forskere, personer fra forskjellige praksisfelt innenfor områder som alle er interessert i dokumentkonseptet som utgangspunkt for arbeidet sitt. Målet med konferansen er å gi rom for interdisiplinær, eksperimentell og kritisk forskning av dokumenter med utgangspunkt i tradisjoner og erfaringer fra forskjellige fagfelt (humaniora, samfunnsvitenskap og realfag) og for skjellige praksisfelt (arkiv, museum, bibliotek, mediafelt). Konferansen har siden 2003 blitt arrangert årlig i samarbeid melllom dokumentasjonsvitenskap ved UiT og et utenlandsk universitet (se prosjektbeskrivelsen for detaljer). I 2013 vil konferansen f or første gang arrangeres i Norge og i Tromsø. Programmet for konferansen vil være konsentrert rundt fire sentrale områder innenfor dokumentforskningen: - Kunstnerisk dokumentasjon i samarbeid med med Det Kunstfaglige fakultet ved UiT - "Documents at work " i samarbeid med Tromsø Telemedicine Laboratory - "Preservation and digititzation of documents" - "Where is the document ?" A historic perspective on the media of the documents Konferansebidragene vil bli publisert (poenggivende publikasjon) og på annen måte gjort tilgjengelig for offentligheten.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam