Back to search

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Trykking av Historisk kommentarutgave til Grunnloven

Awarded: NOK 0.20 mill.

Vi viser til søknad ES468430 som NFR dessverre ikke hadde tilstrekkelig med midler til å kunne innvilge, og til bevilgningsbrev fra Stortinget (vedlagt), samt dialog med seniorrådgiver Rune Rambæk Schjølberg om publiseringsstøtte. Med bevilgningen fra Sto rtinget har miljøet funnet det mulig å produsere dette bokverket forutsatt at trykkestøtte kan innvilges fra NFR. Hovedmålet er å produsere en stor, vitenskapelig historisk kommentarutgave til Grunnloven. Den skal ferdigstilles i 2013, men gis ut våren 2 014. Redaktører er Dag Michalsen og Ola Mestad. Prosjektene "Historisk kommentarutgave til Grunnloven" og "Nye perspektiver på grunnlovshistorien" (208403/F10 GRUNNLOV) utgjør 2014-satningen til forskningsmiljøet i retts- og forfatningshistorie ved Det j uridiske fakultet i Oslo. Begge delprosjektene er brede samarbeid med det øvrige rettsvitenskapelig og rettshistoriske miljøet i Norge og inkluderer dessuten også andre faggrupper, særlig historikere.

Funding scheme:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Funding Sources