Back to search

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Ruin memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past

Awarded: NOK 0.36 mill.

Gjennom sitt forskningsopphold på Stanford Archaeology Center ønsker søkeren å bearbeide og publisere resultat fra sitt internasjonale forskningsprosjekt "Ruin Memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past". En viktig milepel he r er ferdigstillingen av en antologi som presenterer resultatene fra prosjektet, men som også presenterer bidrag fra beslektet forskning. Sentrale tema for dette prosjektet, og for søkeren øvrige forskning relatert til ting og materialitet, er tingenes po tensiale for alternativ erindring og for en alternativ tilnærming til fortid som materielt konstituert (og derfor også som vedvarende og akkumulerende). Basert på perspektiv fra den såkalte symmetriske arkeologien, som søkeren har bidratt til å utvikle, ø nsker han særlig å se nærmere på disse temaene samt rette et kritisk søkelys på det han oppfatter som en «temming» av tingenes egenhet og forskjellighet i dagens ting-teoretiske forskning.

Funding scheme:

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada