Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovasjon for global forretningsutvikling- effekter av internasjonalisering

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Manager:

Project Number:

226259

Project Period:

2013 - 2017

At a company level this project focuses on how international companies' headquarters are affected by their activities in Norway. At an organizational level the focus will be on uncovering the challenges Norwegian companies meet when the localize, structure and coordinate their international activities. The common focus for both levels will be to study companies that are a part of the Norwegian oil and gas industry, which have international activities, either in USA (Houston), China (Shanghai), Brazil (Rio) or Singapore. By developing an in-depth and thorough survey distributed to a large sample of Norwegian oil and gas companies, the project will attempt to create a decision-making tool that can help to develop organizational innovation though increased conceptual understanding of international organization of contracts and organizational control. At the cluster level, this project has a focus on explaining which strategic changes Norwegian oil and gas companies have undergone given the fall oil price fall. A considerable amount of in-depth interviews have been conducted with actors throughout the industry value chain in order to uncover the various strategic changes undergone. I addition, a productivity analysis of the oil and gas industry was developed before the oil price fall. The goal was to create a complete mapping of strategic change processes given the oil price fall in order to develop effective policies for the industry.

Kommersiell kompetanse og organisatorisk innovasjon er en del av innovasjonsdimensjonen som ofte blir glemt, men som er like viktig for verdiskapningspotensialet som teknologisk nyvinning og kommersialisering.Gitt en sterk grad av internasjonalisering av norske bedrifter de siste årene, har det blitt et økt behov for å utvikle organisasjonsmodeller (organisatorisk innovasjon) som er tilpasset ulikheter i kultur og tar hensyn til geografisk distanse. Gitt nye markeder åpner det seg også store muligheter f or markedsinnovasjon (tilpasning til nye markeder som åpnes for produkter eller tjenester). Outsourcing og offshoring har gitt tilgang til reduserte kostnader, men også tilgang til en helt annen kompetansebase. Dette har gjort at det har blir større varia sjon i måten å organisere bedriftene på, enten du er hjemme eller ute. Det har blitt mer vanlig å bruke hele verden som sin kompetansemessige base, dette setter igjen nye krav til måten å organisere bedriften på, inkludert hvor man skal lokalisere bedrift en. Ulike typer organisering gir ulike effekter som kan påvirke konkurranseevne og verdiskapning. Organisasjonsinnovasjon og en bedre forståelse av effekter av internasjonalisering, gir også bedriftene og myndighetene bedre forutsetninger til å skape en bedre kunnskapsdynamikk innad i næringen (Et kunnskapsbasert Norge, 2012). Målet er å utvikle samarbeid og kunnskapsdynamikk, slik at eksterne kunnskapsmessige virkninger utnyttes på en mest mulig effektiv måte ved en minimal innsats av offentlige midler . En kunnskapsdynamikk er noe bedriftene sammen som et del av et næringsmiljø kan gjøre noe med, men også noe myndighetene kan utnytte direkte for å sørge for best mulig utvikling av strategiske kunnskapsmiljøer i Norge, rettere sagt, hvordan utvikle orga nisering av norske bedrifter (organisasjons innovasjon på nasjonalt nivå) og legge til rette for innovasjon for global forretningsutvikling.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2