Back to search

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Vestnordiske grunnlovsprosesser

Awarded: NOK 0.18 mill.

I Norge har det de senere år pågått en omfattende prosess med mål om å "pusse opp" Grunnloven. Flere av våre naboer i vest (Island, Færøyene, Skottland) er også i gang med - til dels gjennomgripende - grunnlovsprosesser. Prosessene har fellestrekk med de n norske og med hverandre, men er også ulike, både når det gjelder mål, omfang, innhold og form. Ikke minst er det stor forskjell i folkelig egasjement og deltakelse i prosessene. Her står prosessen på Island - hvor grunnloven langt på vei ble skrevet av "folket" på internett - i sterk kontrast til den norske grunnovsrevisjonen, som i stor grad har foregått "under radaren". Seminaret vil belyse om vi har noe å lære av hverandre, med særlig fokus på grunnlovsprosessen. Gjennom å invitere praktikere og aka demikere som har vært sentrale i de ulike lands grunnlovsprosesser til en rudebordsdebatt, ledet av en internasjonal ekspert på grunnlovsprosesser, ønsker vi å setter grunnlovsrevisjonen i Norge i relieff, både når det gjelder innhold og prosess. Vi får statusoppdateringer fra de ulike land; diskuterer grunnlovsforslagenes innhold, hvilke likheter som er tydelige og hvor vi finner de største forskjellene, og, ikke minst ser vi på hva erfaringene er med ulike typer av prosesser. Her går vi blant annet inn på hva folkelig deltakelse i prosessen kan tjene til og om all folkelig deltakelse er av det gode.

Funding scheme:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Funding Sources