Back to search

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Hvordan skildres "det fremmede" dvs. fjerne folkeslag og overnaturlige skikkelser i sagalitteraturen - Ugnius Mikucionis - Litauen

Awarded: NOK 0.34 mill.

Forskningen på "Det fremmede" byr på utfordringer. Et av problemene med forskning på "fremmede", dvs. overnaturlige skikkelser, er at virkelighetsfortåelsen i middelalderen var annerledes enn dagens. I forbindelse med dette prosjektet velger vi å skille m ellom det naturlige og det overnaturlige i moderne forstand, selv om vi er klar over at dette skillet til en viss grad er anakronistisk. (Se Sävborg 2009: 329). Forsking om hvordan møter med fremmede (dvs., ikke-germanske) folkeslag blir skildret, kan o gså være viktig for forsking rundt nasjonal identitet. Hvilke egenskaper som blir tilskrevet et eller annet folkeslag, hvilke hendelser som blir lagt til et eller annet geografisk område, hvordan er forholdet mellom historiske hendelser og litterære konve nsjoner, er eksempler på temaer det skal forskes på. Av spesiell interesse for framtidige publikasjoner ved Vilnius universitet er skildringer av møter mellom skandinaver og baltere (kurere, sambiere) i norrøn litteratur. Det fins lite litauisk forskning av slike skildringer (foruten noen henvisninger til sagalitteraturen i Mickevicius 2004 og Zulkus 2004, kan Mikucionis 2003 nevnes), mens utviklingspotensialet her er enormt. Russiske Tatjana Jackson har skrevet både om skildringer av møter mellom skandin aver og folkeslag i nåværende Baltikum og Vest-Russland og om metoder for analyse av slike skildringer (Jackson 1978, Jackson 2012). Hennes publikasjoner danner et fint utgangspunkt for forskning rundt de baltiske folkeslagenes rolle i den norrøne sagalit teraturen. I tillegg til rene forskningsartikler skal Ugnius Mikucionis utarbeide pedagogisk materiale, en lære- og/eller lesebok i norrønt, som skal publiseres (enten på tradisjonell måte eller elektronisk) ved Vilnius universitet og brukes i norrøntund ervisninga der etter fullført mobilitetsopphold.

Funding scheme:

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu