Back to search

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Søknad om arrangementstøtte til nasjonalt dialogseminar (workshop)

Alternative title: null

Awarded: NOK 0.40 mill.

Som én av flere strategier for å bidra til praksisnær forskning om kommunale omsorgstjenester har de fem sentre for omsorgsforskning opprettet et panel av såkalte forskningskommuner som består av tilfeldig utvalgte små (< 4000 innb.), mellomstore (7-12.00 0 innb.) og store (> 20.000 innb.) kommuner i alle landets fylker, rundt 50 kommuner totalt. Vi arrangerte i 2011 en workshop der vi samlet kommunene for å diskutere behov for data fra kommuner og felles behov for kunnskap. Dette ble evaluert svært posit ivt av kommunene, og det ble ytret sterke ønsker om en ny work shop. Det er nå tid for å gjennomføre en oppfølging avarrangementet fra 2011. Sentrene for omsorgsforskning skal starte opp tre større prosjekter som er avhengig av data fra kommunale omsorg stjenester. Vi vil orientere om dette ved denne konferansen. I forbindelse med gjennomføringen av disse prosjektene er det viktig også å motivere kommunene til deltagelse og engasjement. For å få dette til, ønsker vi å formidle resultater fra forskning di sse kommunene nylig har vært med på. Vi vil også invitere dem til dialog rundt løpende utfordringer i kommunale helse - og omsorgstjenester. Videre ønsker vi å belyse noen sentrale og viktige faglige temaer som kommune har ytret ønske om å få belyst. So m deltagere i dialogseminaret ønsker vi denne gangen å invitere en representant fra hver av de ca. 50 omsorgsforskningskommunene. I tillegg ønsker vi denne gangen å invitere representanter for utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). En viktig oppgave for utviklingssentrene er å tilrettelegge for forskning. I dialogseminaret ønsker vi å involvere omsorgsforskningskommuner og utviklingssentre i en felles diskusjon omkring viktige helse- og omsorgsrelaterte forskningsspørsmål. Vi ser på US HT som et viktig supplement til omsorgsforskningskommunene. ved å trekke dem inn, utvides også kommuneutvalget vårt til ca. 70 enheter.

Funding scheme:

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester