Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

ProAlgae 2013 Conference: Marine microalgae as a sustainable EPA- and DHA-source for use in aquafeed

Awarded: NOK 34,999

I sentrale strategier som HAV21 og Verdiskapning basert på produktive hav i 2050 er det påpekt behov for å utvikle verdiskapning fra lavere trofiske nivåer. Marine mikroalger har et stort potensial som ny marin råvare til fôr, men dette vil kreve forsterk et FoU-innsats i tiden fremover. Uni Research og SINTEF Fiskeri og Havbruk gjennomfører utredningsprosjektet ProAlgae for FHF for å evaluere mulighetene for utvikling av industriell produksjon av mikroalger som bærekraftig kilde til EPA- og DHA-rikt råst off for fiskefôr. Den planlagte konferansen vil markere avslutning på ProAlgae-prosjektet, og ha fokus på formidling av resultater til næringen, koblinger til internasjonalt ledende fagmiljø, og hvilke muligheter og forskningsutfordringer som foreligger. Konferansen er åpen hvor både næringen og FoU-institusjoner blir invitert. En nasjonal satsing innen feltet vil berøre en rekke sammensatte problemstillinger som krever tverrfaglig samhandling, og vi har derfor involvert næringen sammen med nasjonale og i nternasjonale fagmiljø i prosjektets referansegruppe. Næringen har således gitt sine innspill til prosjektet både gjennom styringsgruppen og referansegruppen. En utredning av faglige innspill og analyse av muligheter for næringsutvikling skal presenteres samlet i løpet av konferansen. Samtidig er internasjonale referansemiljø invitert for å presentere aspekter ved verdiskapning fra mikroalger, både med et rent industrielt synspunkt og fra et grunnleggende faglig ståsted. Formidling til oppdrettsnæringen er sentralt for konferansen, og det er vesentlig å etablere dialog med forskningsmiljøene i evaluering av mulighetene og forskningsutfordringene. For å belyse de tekno-økonomiske aspektene bidrar Prof Ragnar Tveterås, medforfatter av «Føre Var» rapporten, med god kjennskap til næringens utfordringer. Det faglige programmet er delt inn i 3 tematiske sesjoner, med en avsluttende sesjon som fokuserer på muligheter og -utfordringer i frem mot næringsutvikling av feltet

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst