Back to search

PSYKISK-Psykisk helse

Understandig terror and violence in the lives of children and adolescents.

Awarded: NOK 99,999

Bakgrunn og initiativ Arrangementet er initiert fra International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) i etterkant av terrorkatastrofen i Oslo i 2011. ISTSS er det største og mest fremtredene forskningsfelleskap innen fagfeltet traumatisk stress. Fagpersoner fra ISTSS har på flere måter bidratt til å stryke og støtte den faglige rådgivningen til helsemyndigheter, skolevesen og rettsvesen i etterkant av katastrofen, og til å initiere veiledning og rådgivning i det psykososiale arbeidet i ettertid. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)har derfor et tett samarbeid med ISTSS og har planlagt denne to-dagers konferansen om tematikken. Tittel for konferansen er: "Understandig terror and violence in the lives of children and ad olescents" Tittel for dag 1 på konferansen den 23. september er: "Young people facing terror and disasters- current knowledge of health consequences,early interventions and treatment" Denne dagen er det inviterte foredragsholdere fra USA og Finland som vil presentere aktuell forskning fra skoleskytingsepisoder i USA og Finland. I tillegg vil forskere fra NKVTS presentere resultater fra forskningsprosjektet Terrorangrepet - opplevelser og reaksjoner hos de som overlevde på Utøya, samt ny kunnskap om inte rvensjoner og behandling. 23. september vil alle foredragene være på engelsk. Tema for dag 2 på konferansen den 24. september er Hva vet vi om barn og unge utsatt for vold og traumer? Muligheter, utfordringer og veien videre. Målgruppen for konferanse n er beslutningstakere, helsepersonell, behandlere, politi, jurister, journalister, barnevern, skoleetaten/lærere, forskere og representanter for brukerorganisasjoner i Norge, Skandinavia og Europa (dag 1). Gå inn på www.nkvts.no, eller http://gyroconfer ence.event123.no/NKVTSISTSS/Violence/paamelding.cfm

Funding scheme:

PSYKISK-Psykisk helse