Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Angår klimaendringene havbruksnæringen? Utfordringer og mulige løsninger

Awarded: NOK 39,999

Project Number:

230187

Project Period:

2013 - 2013

Location:

Hovedtema for seminaret dette året er på hvilken måte klimaendringene vil påvirke havbruksnæringen, og på hvilke verktøy næringen har for å møte disse nye utfordringene. Klimaendringer er et hovedfokus i NIVAs strategi mot 2020, og temaet er også løftet f ram i NFR Havbruksprogrammet som et viktig satsingsområde. Seminaret avholdes torsdag den 15. august 2013, og er delt i to seksjoner, der første del blir det forelest på norsk, i del to holdes alle foredrag på engelsk. Den første del av seminaret fokuser er på forventede vannkvalitetsendringer i ferskvann både med hensyn på fysisk-kjemisk vannkvalitet, og også med tanke på hvordan mikrobielle/smittemessige forhold vil kunne endres. Deretter belyses risiko knyttet til endret mønster for blomstringer av ska delige alger og maneter. Videre er det planlagt et foredrag om hvordan endret temperaturregime påvirker fiskens appetitt, og hvordan fiskefôret kan tilpasses for å møte denne utfordringen. Del to av seminaret vil ta for deg siste forskningsresultatene kny ttet til marine effekter. Dette innledningsforedraget på den engelske delen av seminaret vil holdes av Richard Bellerby ved NIVA som bl.a. har ledet en arbeidsgruppe på havforsuring i regi av AMAP. Dette følges opp med et foredrag om globale effekter på a kvakultur, og foredraget holdet av Patrick White fra Akvaplan niva som bl.a. har deltatt på et arbeid knyttet til temaet i regi av FAO. Deretter følger tre foredrag som fokuserer på fiskehelse, avl som klimatilpasningstiltak med presentasjon av det nye NF R-prosjektet SalMar, og et foredrag fra NIVA Chile som tar for seg flomepisoder og bruk av RAS som et tilpasningstiltak. Seminaret avrundes med en oppsummering ved Forskningsdirektør i NIVA, Claus Beier. Med denne sammensetningen av foredragsholdere tror vi at vi skal kunne få fram betydelig tverrfaglighet, ny kunnskap, gode eksempler på tverrinstitusjonelt samarbeid og dialog med både akvakulturnæringen både i Norge og i Chile.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst