Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

Awarded: NOK 5.7 mill.

The study Gender Balance in Senior Positions and Research Management in Bergen was led by the University of Bergen. It was funded by The Norwegian Research Council's BALANSE program. The project with the acronym Balanse - Bergen, is a collaboration between The University of Bergen, Institute of Marine Research, Bergen University College and Uni Research Rokkan Centre. The object was twofold: to study the reasons for the gender imbalance and to implement measures to increase the percentage of women in top positions. The project's specific objectives for creating change in the organisations consist of different elements: A research component, an equal opportunity focus in management programmes and ground-breaking measures to help recruiting more women to top positions. The research component was carried out by the Rokkan Centre. The final report from this stage was launched in February 2016: Dangers on the path to the peak. It has been presented on different arenas - at The Norwegian Research Council; at the University of Bergen's annual equal opportunities conferences and at the Balance-Bergen's mentor programme - to mention a few. An important measure of Balance-Bergen is the mentor programme. It started up in April 2015, with 22 mentor-adept pairs assembled crisscrossing of disciplines and institutions. The aim was for the mentees to have a plan and a strategy to apply for promotion to a full professorship during the project period, which ended autumn 2016. In addition, adepts were offered various courses to enhance their opportunities for promotion. Balance-Bergen has been favourably described in the internal papers for the part-taking institutions. It has also been presented in a variety of forums on local and national level. In September 2016 it was presented at the 9th European Conference for Gender Equality in Higher Education in Paris. Balanse-Bergen officially ended in March 2017, but was followed up by "Balanse Bergen - enduring effects" and ?Balanse- Bergen ? internationalization? from April to the end of October 2017. The first with the objective to ensure enduring effects of the main project. It consisted of two elements: 1. Develop and implement a promotion course that could become a regular career enhancing measure for female academic employees, and 2. Developing a guide for mentoring programmes in academia, based on the experiences from Balanse-Bergen. Research findings document gender differences with respect to international research cooperation. Women are underrepresented among project managers and have smaller research networks. A consequence of this is that women have fewer opportunities to build large international networks which is an important precondition for further career development in the academic world. ?Balanse Bergen ? internationalization? aimed to put gender equality and internationalization in academia on the agenda. It consisted of three elements: 1. International workshop August 21st 2017: Gender in Academia: Internationalization, Competition and Change, 2. A journal article for international publication by Gry Brandser and Sevil Sümer: Gendered Hierarchies and Stereotypes in Changing Academia, 3. Networking with eight different partners from Norway and Europe developing a project proposal on gender equality in academia under Horizon 2020. Read more about activities and results here: http://www.uib.no/balanse

Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Høgskolen i Bergen er, som de fleste andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner, en tradisjonelt kjønnsdelt arbeidsplass, både horisontalt og vertikalt. Kjønnslikestilling har vært på dagsorden i flere tiår, og rekrutteringsgrunnlaget har vært sterkt forbedret gjennom den store tilstrømmingen av kvinnelige studenter allerede fra midten av 70-tallet. Men kvinner utgjør en synkende andel på hvert trinn på den akademiske karrierestigen. Kvinnene er i fler tall blant studentene på nesten alle fagfelt, men utgjør bare rundt 24 % av professorene. I likestillingsarbeidet har man særlig vært opptatt av å avdekke og bekjempe barrierer i akademia som kvinner møter i større grad enn menn, og som er til hinder for likestilling. Likestilling handler også om å ha et blikk for det psykososiale arbeids- og studiemiljøet og å bli bevisste på organisasjonskulturer som kan fungere utstøtende eller diskriminerende. Både Universitetet og Høgskolen i Bergen er mangfoldige o rganisasjoner med en stor variasjon mellom de ulike fagmiljøene med hensyn til hvordan forskning og personalledelse praktiseres. Fagmiljøene har også svært ulike kjønnsmessige fordelinger i de forskjellige stillingskategoriene og blant studentene. Variasj onene i kjønnsbalanse både innen universitets-, høgskole- og instituttsektoren avspeiler ulike fagtradisjoner og -miljøer, og tilsier at man bør sette inn differensierte tiltak for å oppnå kjønnsbalanse. Et felles prosjekt mellom fire ulike institusjoner innen forskning og utdanning i Bergen, som både består av konkrete tiltak og en forskningskomponent, vil kunne gi økt innsikt i hvilke mekanismer som kan virke diskriminerende og hindre likestilling i sektoren. I tillegg vil de tre institusjonene gjennom samarbeid kunne trekke veksler på hverandres erfaringer og ressurser på feltet. Lederutviklingsprogrammer, mentorprosjekter og andre karrierefremme tiltak skal tilbys på tvers av institusjonene. Erfaringer fra prosjektet "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen" (Balanse-Bergen) blir nå innarbeidet i de deltakende institusjonenes handlingsplaner, bla a mentorprosjekter, likestillingsorientert lederopplæring og lederkurs for kvinner. "Balanse Bergen - varig virkning" er en oppfølger av "Balanse - Bergen" hvor målet er å styrke mulighetene for varig virkning av de tiltakene som ble gjennomført i hovedprosjektet. Oppfølgingen vil være konsentrert rundt to oppgaver: 1.Intensivt opprykkskurs Det skal utvikles og gjennomføres et opprykkskurs som kan innarbeides i institusjonenes handlingsplaner og bli et fast karrierefremmende tilbud som vil bidra til å øke andel kvinner i professorstillinger og faglige lederstillinger. 2.Med utgangspunkt i sluttrapporten fra mentorprosjektet skal det utarbeides en veilederbrosjyre for andre som ønsker å gjennomføre mentorprosjekter i akademia. Prosjektet skal gjennomføres i perioden april til September 2017. I UiBs strategi for perioden 2016 til 2022 er økt deltakelse i Horisont 2020 og bedre posisjonering i forbindelse med utvikling av EUs nye rammeprogram en sentral målsetting. Universitetets nye handlingsplan for internasjonalisering understreker også betydningen av å utvikle og styrke internasjonale nettverk. I rapporten Farefull ferd mot toppen(Brandser og Sümer,2016) fra Balanse-Bergen- prosjektet peker forskerne på at konkurransen om midler er blitt skarpere og kravene om robuste, internasjonale forskningsnettverk er blitt strengere. Nye systemkrav har kommet til, undervisningsbyrden har økt og tellekantsystemet har skapt spenninger mellom gamle og nye vurderingskriterier i kompetansebedømminger for opprykk og ansettelse. En opphopning av like kandidater i kombinasjon med få stillinger betyr kø og tilspisset konkurranse. Kvinners muligheter må ses i relasjon til at kravene til forskning er skjerpet samtidig med at forventningene til forskerrollen ikke har vært gjenstand for tilsvarende revisjon. En rekke andre studier viser kjønnsforskjeller i internasjonalt forskningssamarbeid. Kvinner er generelt underrepresentert både som prosjektledere og deltakere. Dette kan både skyldes at kvinner får mindre gjennomslag på søknader og at kvinner finner det vanskeligere å kombinere mobilitetskravet med hensynet til familien og en eventuell partners yrkeskarriere. En konsekvens er at de mister muligheter for å bygge ut internasjonale nettverk, noe som er en viktig forutsetning for å gjøre karriere i dagens akademia. Balanse Bergen- int er et halvårig prosjekt (april - September 2017) som skal bidra til å sette likestilling, kjønn og internasjonalisering på dagsorden. Nettverksbygging står sentralt og vil ha avgjørende betydning for etablering av nye søknader til Horisont 2020.Tema i Balanse Bergen - int er: 1. Internasjonal workshop 2. Internasjonal publikasjon 3. Nettverksbygging

Activity:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse