Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

15th Workshop on Corporate Governance and Investment 2-4 oktober 2014 ved Handelshøyskolen BI i Nydalen, Oslo

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Number:

231534

Project Period:

2014 - 2014

Location:

Subject Fields:

WCGI annonseres over internett til et bredt internasjonalt publikum av forskere ca åtte måneder på forhånd (vedlegg viser annonseringen til årets workshop). Innsendte papere evalueres av en komite oppnevnt av arrangøren. Denne komiteen vil erfaringsmessig forkaste to tredeler av de innsendte paperne. WCGIs offisielle program er forskningsorientert. Fjorårets program fra Cardiff Business School (vedlegg) viser at hver programpost består av en paperpresentasjon (ca 40 minutter) etterfulgt av innlegg fra for beredt opponent (10 minutter) og spørsmål fra salen (10 minutter). Vi unngår parallelle sesjoner for å maksimere fokus og utbytte for den som presenterer. Erfaringsmessig er det 12-16 papere i løpet av konferansen. I tillegg er middagene, lunsjene og kaff epausene arenaer for intense faglige diskusjoner. Konferansen starter torsdag ettermiddag og avsluttes lørdag ettermiddag. Dette opplegget er laget for å sikre høy kvalitet på både papere og diskusjoner. Dette viser seg da også i form av atskillige publik asjoner i gode tidsskrifter, noen ganger raskt etter konferansen. Tilgangen til en slik konferanse og et slikt permanent nettverk er dessuten av spesielt stor betydning for oss på BI, siden vi har så mange forskere innenfor eierstyring. Bare innenfor Sen ter for eierforskning har vi nå 19 aktive prosjekter. Målgruppen er generelt forskere, næringslivspraktikere og byråkrater med spesiell interesse for eierstyring. Innenfor eierstyringsfaget innretter konferansen seg mot empirisk forskning generelt og fors kning om europeiske forhold spesielt. Siden arrangementet går i Norge, vil vi arbeide for å få høy deltakelse fra forskere ved norske universiteter og høyskoler. Master- og doktorgradsstudenter vil også bli invitert.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam